142 miljoen voor computernetwerk universiteiten

Body: 
Het universitaire computernetwerk krijgt de komendejaren 142 miljoen gulden van de overheid. Met dat geld moet eenhoogwaardig internationaal onderzoeks-netwerktotstandkomen.

Het kabinet trekt maar liefst 142 miljoen uit voor hetzogenaamde gigaport-project. Met dat geld moet Nederland eenhoogwaardig elektronisch research-netwerk krijgen, zoals Internet-2in de Verenigde Staten. Het universitaire netwerk van Surfnet gaatde basis vormen van het onderzoeksnetwerk. Verder is hettechnologisch topinstituut Telematica in Twente nauw bij hetproject betrokken.

De rijksbijdrage aan het netwerk is veel hoger dan verwacht. Inhet regeerakkoord was nog sprake van 95 miljoen. "Het kabinet vindtdit erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland",verklaart een projectleider bij het ministerie van EconomischeZaken (EZ).

Met de miljoenen worden de Internetverbindingen met hetbuitenland sterk verbeterd, met name naar de VS. De totaleinternationale capaciteit van Surfnet is nu zo'n 622 megabit. Overvier jaar moet dat 80 gigabit bedragen. Ook moeten allerleigeavanceerde Internettoepassingen van de grond komen, zoalsteleleren en het opereren van een patiƫnt op afstand met muisen computer.

Tot nu toe was Surfnet alleen bedoeld voor onderwijs- enonderzoeksinstellingen. Vanwege de forse overheidssubsidie mag ookhet bedrijfsleven gebruik gaan maken van het netwerk. "Maar het isniet bedoeld voor hun commerciƫle verkeer", zegt de zegsmanvan EZ er uitdrukkelijk bij.

HOP, KV