Alle promovendi weer recht op aio-aanstelling

Body: 
Alle Utrechtse promovendi hebben voortaan recht opeen aanstelling als aio. Promotiestipendia worden alleen nog bijwijze van uitzondering en in individuele gevallentoegekend.

Het college van bestuur is na maanden touwtrekken akkoord gegaanmet een door de universiteitsraad opgesteld besluit. Dat houdt indat promovendi in Utrecht voortaan primair als werknemer zullenworden beschouwd en dus een aanstelling als aio kunnen krijgen.Alleen in uitzonderingsgevallen kan in overleg met de promovenduseen stipendium worden verleend. Het college van bestuur moet inzo'n geval toestemming geven voor het afwijken van de regel.

Ondanks de vloed aan argumenten, waarmee het college de Raad alsinds maart probeert te overtuigen van het feit dat promovendi eenopleiding volgen en dus student zijn, hield een raadsmeerderheidook deze keer voet bij stuk. Promovendi leveren een product af endaarom is er maar één denkbare status voor ze: die vanwerknemer.

"De productie van een promovendus vormt de hoeksteen van deproductie van veel faculteiten", betoogde het nieuwe raadslidprof.dr Jo Marx van de faculteit Geneeskunde. "Er wordt doorexterne opdrachtgevers subsidie gegeven voor een product. Als jedie productie uitbesteedt aan een promovendus, dan is het nietalleen logisch, maar ook essentieel dat zo iemand werknemer is omte voldoen aan de aangegane verplichting."

Hoewel rector Voorma nogmaals beklemtoonde dat er niets mis ismet stipendia en dat die het faculteiten zelfs mogelijk maken omhun promovendi meer te betalen dan een aio, hield de raad vast aanzijn standpunt, dat met name door dr. André Manders van defaculteit Sociale Wetenschappen werd verdedigd. "Tegenover demaatschappij beweren wij dat mensen die hier afstuderen goedopgeleide professionals zijn. Dan is het toch merkwaardig dat wijzelf roepen, dat zij voor het doen van onderzoek, nota bene decore-activiteit van de universiteit, eerst nog vier jaar studentmoeten blijven. De universiteit is een bedrijf en de mensen diehier komen werken, bied je dus een baan aan."

EH