Alumniblad geeft goed beeld van huidige UU

Body: 
Driekwart van de 70.000 Utrechtse afgestudeerden zegtdat hun band met de Universiteit Utrecht is versterkt door hetontvangen van het kwartaalblad Illuster. Het blad wordt goedgelezen door de alumni, maar met een rapportcijfer van 6,9 slechtsmatig gewaardeerd.

Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat de uitgever van

het blad - de Universiteit Utrecht samen met hetUniversiteitsfonds - heeft laten verrichten door het Centrum voorMarketing Analyses. Het alumniblad van de UU is momenteel aan zijnvierde jaargang bezig, reden voor de redactie - waarvan ook hetU-blad deel uitmaakt - om te trachten te achterhalen of de inhoudwel aan de wensen van de doelgroep voldoet.

Slechts 8 procent van de ondervraagden leest het blad helemaalníet en vindt ook de universiteit te weinig interessant omzich daarin nog verder te verdiepen. De resterende 92 procent heeftIlluster ongeveer drie weken binnen handbereik en leest er in dieperiode gemiddeld gedurende een half uur in. Vier van de tienlezers leest zelfs minimaal de helft van het blad.

Vooral de mededelingen vanuit de faculteiten kunnen opwaardering rekenen. Ook het universitaire nieuws wordt behoorlijkgelezen, evenals de 'human interest'-verhalen over het wedervarenvan collegae-allumni op de arbeidsmarkt en van medewerkers van de'oude' vakgroep. Het formaat van Illuster daarentegen wordt als'onhandzaam' aangemerkt en de lay-out als 'saai'.

Illuster heeft substantiële invloed op het beeld dat alumnihebben van de universiteit, blijkt uit het onderzoek van hetAmsterdams bureau. Dat geldt vooral voor oudere alumni. Niet minderdan de helft van degenen die tien jaar of langer geledenafstudeerden, zegt door Illuster een andere voorstelling te hebbengekregen van de huidige UU.

In die zin voldoet het blad ruimschoots aan één vanzijn oorspronkelijke doelstellingen: als onderdeel van een breedalumnibeleid meehelpen de banden tussen de UU en haarafgestudeerden zo nauw mogelijk aan te halen. In een eerder ditnajaar openbaar gemaakt 'imago-onderzoek' door hetzelfdeonderzoeksbureau onder afgestudeerden, bleek ook al dat nu nogvrijwel alleen het blad Illuster bijdraagt aan een band tussenafgestudeerden en UU.

AH