analyse

Body: 
Na de vorming van het ICT service centrum staat nu ook een administratief service centrum op stapel. Er zijn overeenkomsten tussen de twee operaties, maar ook duidelijke verschillen.

Behoedzaam op weg naar een administratief service centrum

Het lijkt een beetje op hurricane season in de Verenigde Staten. Nog nauwelijks bekomen van de reorganisatie van Scheikunde, het Bureau van de Bètafaculteit, het Ivlos en de universitaire ICT, staat de Universiteit Utrecht aan de vooravond van reorganisaties bij onder meer Geesteswetenschappen, het James Boswell Instituut en de universitaire communicatie. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, kondigde het college van bestuur onlangs ook nog een ingrijpende herstructurering aan van wat in het jargon 'de financiële functie' heet. In plaats van de huidige administraties van faculteiten en diensten krijgt de UU in de loop van 2008 één universiteitsbreed Administratief Service Centrum, dat voor alle onderdelen zaken gaat verzorgen als de administratie van derde geldstroomprojecten en het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.

Er is weinig fantasie voor nodig om bij het horen van dit nieuws een Aha-Erlebnis te ervaren. Dit nieuwe voornemen lijkt inderdaad als twee druppels water op het recente voornemen om één ICT service centrum in het leven te roepen. Daarmee past dit nieuwe plan naadloos in de trend om een halt toe te roepen aan de naar de mening van collegelid Hans Amman te ver doorgeschoten decentralisatie van de voorbije vijftien jaar.

Toch zijn er ook duidelijke verschillen. In de eerste plaats is in dit nieuwe geval geen sprake van een bezuinigingsoperatie. Er worden dan ook geen gedwongen ontslagen verwacht. Hoofddoel is om de administratieve processen zodanig her in te richten dat het college van bestuur en de decanen voortaan sneller kunnen beschikken over die managementinformatie die voor een slagvaardig bestuur onmisbaar is.

Een misschien nog belangrijker verschil is dat talloze pijnlijke tegenvallers in diverse onderdelen duidelijk hebben gemaakt hoezeer de financiële controle daar in het recente verleden tekort is geschoten. Waar docenten en onderzoekers zich ten aanzien van de ict-reorganisatie met recht konden afvragen wat zij zouden opschieten met de vorming van één ICT service centrum, lijkt dat in dit nieuwe geval geen vraag. Daarvoor zijn er de afgelopen jaren te veel lijken uit diverse kasten getuimeld.

En dan is er nog een derde verschil. Waar Amman in september 2006 vriend en vijand overviel met zijn ICT-reorganisatieplan en daarmee nogal wat weerstand opriep, gaat het collegelid dit keer uiterst behoedzaam te werk. Hoewel pas in juni van dit jaar duidelijk zal worden hoe de reorganisatie precies gaat verlopen, kreeg de Universiteitsraad, en daarmee de universitaire gemeenschap, nu al inzicht in de plannen. De welwillende houding van de commissie Financiën maakte maandag duidelijk hoezeer die geste op prijs werd gesteld.