Bètafaculteit: twee vrije dagen voor geld

Body: 
De medewerkers van de faculteit Bètawetenschappen mogen in 2007 maximaal twee verlofdagen omzetten in extra salaris. De personeelsgeleding van de faculteitsraad stemde maandag in met dat voorstel van het bestuur.

Het universitaire keuzemodel CAO à la Carte biedt medewerkers in beginsel de mogelijkheid om maximaal 38 verlofuren per jaar in te leveren in ruil voor extra inkomen. Als de financiële nood aan de man is, mag de leiding van een faculteit of dienst echter besluiten om deze mogelijkheid ‘wegens het niet voorhanden zijn van voldoende financiering’ te schrappen. Voorwaarde daarvoor is instemming van de dienstraad of van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.

In oktober 2006 had de raad van Bètawetenschappen het bestuur laten weten een voorkeur te hebben voor het volledig toestaan van de regeling. Dat zou de faculteit op jaarbasis naar schatting ongeveer 340.000 euro gaan kosten, rekende directeur Bernard de raad echter voor. In de huidige tijd met flinke financiële tekorten, noodzakelijke bezuinigingen en keuzes in de organisatie een wel erg forse aanslag op het budget.

Omdat het bestuur wel degelijk waarde hecht aan de CAO à la Carte, stelde het bestuur voor 2007 een tussenweg voor. Door de mogelijkheid van de inzet van verlof wel open te stellen maar te beperken tot maximaal twee dagen, wordt een bezuiniging gerealiseerd van twee ton, terwijl de faculteit toch voldoende kan uitdragen waardering te hebben voor haar medewerkers en aantrekkelijk te blijven als werkgever, aldus de toelichting van bestuurskant. De raad was gevoelig voor dit argument en stemde in met het voorstel op voorwaarde dat de regeling vanaf 2008 weer volledig van kracht zal zijn.

Verschillende raadsleden lieten tijdens de bespreking merken verbaasd te zijn dat voor dit onderdeel van de CAO à la Carte geen eensluidende universitaire regeling geldt. Zo is het bij Diergeneeskunde, Geowetenschappen, Geesteswetenschappen en de Bestuursdienst in 2007 in het geheel niet mogelijk om verlofdagen om te zetten in salaris. Sociale Wetenschappen, de Rebofaculteit, het FBU en de Bibliotheek kennen die mogelijkheid wel. Directeur Bernard, zelf ook niet gelukkig met de sitiuatie, deelde de raadsleden mee de zaak bij het college van bestuur te hebben aangekaart.

EH