Belangenbehartiging of gezelligheid

Body: 
Functie van Aio-commissies verschillen perfaculteit

Bij Scheikunde heeft men moeite promovendi te vindendie voor 2100 gulden per maand promotie-onderzoek willen doen. Bijde faculteit Letteren is het aantal onderzoekers dat wil promoverenechter groter dan de vraag. Er worden daar sinds twee jaar geenaio's meer aangenomen, maar goedkopere bursalen. Eind dit jaarwordt het Aio- en Bursalenstelsel geëvalueerd en komt er meerduidelijkheid. Aio-commissies behartigen de belangen van hun aio's.Toch zijn de werkzaamheden van de Aio-commissie bij Scheikunde vangeheel andere aard dan die van de Letterenfaculteit.

"Het IT lonkt en als afgestudeerd chemicus ben je zo aan hetwerk." Toch willen voorzitter Liesbeth van Steensel en MarijeNijkamp van de Debye Aio-commissie van de faculteit Scheikundeeerst hun onderzoek afmaken alvorens het bedrijfsleven in tewandelen. Ook als er morgen iemand vanuit het bedrijfsleven hen hetdubbele salaris zou bieden, zouden ze allebei het aanbod afslaan."Je wilt toch je boekje afhebben, zo noemen we dat hier", zegtMarije Nijkamp. "Daar doe je het voor. En dan heb je gelijk eenletter minder." Liesbeth van Steensel doet onderzoek uitbevlogenheid en is daarom aio geworden. Allebei denken ze dat hetonderzoek an sich wel zal blijven bestaan, maar of dat in een aiovorm zal zijn is de vraag. "We hebben nu al veel moeite om deopenstaande vacatures vol te krijgen", vertelt Van Steensel.

Het werk voor de Aio-commissie neemt niet veel tijd in beslag."Als aio bepaal je zelf je werktijden. Het is moeilijk aan te gevenhoeveel tijd er in de commissie gaat zitten. Van Steensel laat eenboekje zien, dat de Aio-commissie eens per jaar uitbrengt. "Hierstaat alles in wat handig is voor aio's." Volgens Van Steensel isze als voorzitter van de commissie een aanspreekpunt voor veelaio's. Naast cursussen organiseert de Aio-commissie om het jaar deWinterschool in Papendal en de DO-dagen, de ontmoetingsdagen voorpromovendi. Twee dagen die in het teken staan van lezingen,workshops en excursies naar bedrijven.

De Winterschool is een andere ontmoetingsplek voor de aio's.Vier dagen lang worden er colleges gevolgd en onderzoekresultatenuitgewisseld. De onderwerpen worden zo gekozen dat er voor elk watwils is. "Over het algemeen is het erg druk. Het heeft ook wel watom met zijn allen daar in Papendal te zitten. Je ziet iedereen,waardoor je ook weer weet wat er allemaal speelt", zegtNijkamp.

Bij de Aio-commissie Letteren gaat het er anders aan toe. Waarbij de bèta-faculteiten een tekort aan promovendi dreigt, iser bij Letteren meer aanbod dan vraag. Er worden sinds twee jaargeen aio's meer aangenomen, maar bursalen. Het Aio-overleg is danook veel meer toegespitst op de belangenbehartiging voor Aio's."Ons overleg is opgericht nadat er onvrede was over de begeleidingdie promovendi kregen", vertelt Annelies de Jeu. "We zijn eigenlijkeen soort actiegroepje dat gaat over misstanden." Met algemeneproblemen gaat de aio in onze faculteit naar deaio-coördinator. De Jeu betreurt deze ontwikkeling omdat derechtspositie van bursalen veel belabberder is. Ze vindt dat alleonderzoekers werknemers zijn. "Bursalen mogen officieel geenonderwijs geven, omdat ze geen werknemer zouden zijn.

Eind dit jaar wordt er bepaald wat er met de aio's gaatgebeuren. "Misschien wordt alles wel weer teruggedraaid. Er is nogeen aantal bursaalstudenten bezig met een rechtszaak over hunsituatie.' Het Aio-overleg is nu enigszins aan het doodbloeden. "Ikbehoor echt tot de laatste lichting aio's" zegt Annelies de Jeuspijtig. "Vaak schuiven we maar aan bij de vergaderingen van debursalen."

Phaedra Werkhoven


Personeel uitgesplitst naar personeelscategorieAio's

Bron: salarisadministratie (peildatumdecember)

faculteit19931994199519961997

Wijsbegeerte9.99.17.96.80.8

Godgeleerdheid7.66.63.66.64.8

Rechtsgeleerdheid38.039.045.056.159.8

Letteren62.257.645.041.735.6

Wiskunde en Inf.37.034.030.831.829.6

Natuur- en Sterrenkunde37.837.834.630.631.6

Scheikunde78.274.373.767.057.2

Aardwetenschappen19.020.023.423.923.9

Biologie66.645.640.249.147.2

Farmacie33.038.036.035.838.8

Geneeskunde67.471.479.697.6112.6

Diergeneeskunde50.455.355.451.163.4

Sociale Wetenschappen78.076.273.679.461.0

Ruimtelijke Wetenschappen27.233.223.622.314.5

Totaal UU632.3598.1584.7596.6582.6