'Bij veel letterenstudenten bestaat ten onrechte de indruk dat het wel nooit wat zal worden'

Body: 
Eerste Letteren-bedrijvendag

'Bij veel letterenstudenten bestaat ten onrechte de indruk dathet wel nooit wat zal worden'

Verbijsterd hoorden zo'n 400 studenten op de eerstebedrijvendag voor letterenstudenten vertellen dat niet de werkgevermaar zij zelf het het heft in handen hebben. Even wennen is hetwel: dat je ook als letterenstudent aan een carrière magdenken.

Vergeleken met de Bèta-bedrijvendag ging het er vorige weekwoensdag ontspannen aan toe. Daar waar informatici ennatuurkundigen ter plekke worden gescout, was op Letteren Werkt, debedrijvendag van de faculteit Letteren, vooral sprake van eeninformele oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dat was ook debedoeling, aldus Letteren Werkt -voorzitter Renée Duurinck:"Laten we nou eerst eens wat oriëntatie op de arbeidsmarktbieden: wat is er nou, wat zijn mijn mogelijkheden? Bij veelletterenstudenten bestaat de indruk dat het wel nooit wat zalworden, terwijl dat helemaal niet gerechtvaardigd is."

De dag bood een breed scala aan bedrijven: de Volkskrant, hetRijksmuseum en het International Film Festival Rotterdampresenteerden zich. Maar ook Babel Taaltraingen en Vertalingen, dieheel wat Italiaanse taaltrainers zocht en vond, de Gemeente Utrechten het bedrijf MDT Information Division. Het laatste bedrijf,gespecialiseerd in spraakherkennings-toepassingen, trok niet al teveel belangstellenden maar kon ter plekke toch diverse opdrachtenuitdelen aan taalkundigen. Ook voelden veel studenten zich, na eenoverdonderend professionele presentatie, aangetrokken tot eencarrière bij de ABN-AMRO, toch niet de meest voor de handliggende werkgever. Davilex, het enige IT-bedrijf, bleekóók hard op zoek naar alfa's, aldus redactrice endoctorandus algemene letteren Nadja Vromen. Voor hen was debedrijvendag een succes: "De presentatie was beredruk!" Dat het nogeven wennen is met werkende letteraars, bleek wel toen een oudstudiegenootje gillend op Nadja's stand kwam afgerend: "Heb jijwerk???"

In de praktijk bleek de inzet van alumni voor verwarring tezorgen. Zo kwamen nogal wat belangstellenden bedrogen uit bij depresentatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. "Wij hebbeneen vacaturestop!", was de olijke beginzin van meneer drs. H.J.Hazewinkel, die als alumnus van de universiteit niet de intentiebleek te hebben een wervend verhaal te houden. Daarentegen lepeldehij wel soepeltjes de nadelen van hetdiplomatenschap op. "Om dedrie jaar verhuizen en voornamelijk verdragen voorkoken voor andereministeries."

En zo waren er meer bedrijven die niet speciaal gekomen warenomdat ze nou zo hard op zoek waren naar letterenstudenten.

Overinschrijving

Het was voor het eerst dat de faculteit Letteren eenbedrijvendag organiseerde. Niet zonder succes: een enormeoverinschrijving van benieuwde studenten zorgde er zelfs voor datde faculteit moest uitwijken naar het Educatorium.

Volgend jaar komt er zeker weer een Letteren Werkt!, maar danzal er toch wat meer gesponsord moeten worden. Het lijkt nog nietreëel om, in navolging van bijvoorbeeld deBèta-bedrijvendag of de JSVU-bedrijvendag, honderden totduizenden guldens te vragen aan zich presenterende bedrijven.

Dat wordt op de letterendag van de Universiteit Leiden wèlgedaan. Maar dat heeft een keerzijde, aldus Duurinck: "Een bedrijfals KLM betaalt een boel geld voor een full-colour advertentie, metals voorwaarde dat ze een uitgebreide, algemene lezing mogen geven.Maar als je dan doorvraagt naar het aantal trainees dat ze aannemenuit de letterenhoek, dan blijken dat er zo'n twee op de honderd tezijn". Hetzelfde geldt voor Heineken: "een letteren-alumna sprakvol lof over haar bedrijf, maar zij bleek wel de laatste letteraardie sinds 1983 was aangenomen." De vraag is of zo'n bedrijf wel alspotentiële werkgever op een letterendag uitgenodigd moetworden.

De Letteren Werkt!- enquêtes, die op grote schaal werdeningevuld dankzij een inleververgoeding van 2,50 gulden, moeten nogworden bekeken, maar het lijkt al vast te staan dat de gemiddeldealfa na deze dag heel wat zelfbewuster tegen zijn toekomstaankijkt. Volgend jaar kan er misschien meer de nadruk wordengelegd op de vraag hòe je met een letterenstudie op dearbeidsmarkt komt, in plaats van wààr. Want dat kanoveral zijn, zo bleek uit Letteren Werkt!.

Nathan Vos