Conflict over waarde van vrije dag

Body: 
Het college van bestuur en de vier ambtenarenbondenverschillen van mening over de waarde van een vrije dag. Om diereden zijn de plannen om vrije tijd in te ruilen voor een pcvoorlopig in de ijskast gezet.

Het verschil van mening kwam naar voren bij de bespreking in hetLokaal Overleg van een eerste voorstel van het college van bestuurin de sfeer van 'arbeidsvoorwaarden à la carte'. In de visievan het college moeten personeelsleden in de toekomst ruimeremogelijkheden krijgen om geld, vrije tijd en secundairearbeidsvoorwaarden tegen elkaar 'uit te ruilen'.

Als eerste stap in die richting deed het college de bonden hetvoorstel voor een pc-project. Medewerkers die dat wilden, zoudeneen aantal vrije dagen kunnen inleveren om in ruil daarvoor een pcaan te schaffen. Hoewel de bonden tegen het principe van eendergelijke uitruil geen bezwaar hebben, lieten zij vorige weekweten grote moeite te hebben met de door het college van bestuurvoorgestelde manier van uitvoering. De bonden vinden namelijk datde waarde van een vrije dag voor alle personeelsleden gelijk moetzijn. Het college staat daarentegen op het standpunt dat de waardevan een vrije dag een vast percentage (bijna vijf) van hetbruto-maandsalaris bedraagt.

Gevolg hiervan zou zijn dat een goed betaalde hoogleraar voorzijn pc aanzienlijk minder vrije dagen hoeft in te leveren dan eenlaag-gesalarieerde secretariaatsmedewerker voor exact hetzelfdeexemplaar. En dat kan volgens de bonden niet de bedoeling zijn vaneen maatregel die juist in het leven is geroepen om het werkklimaatvoor alle medewerkers aan de universiteit aantrekkelijker te maken.Omdat de kloof in het Lokaal Overleg onoverbrugbaar bleek te zijn,hebben de twee partijen besloten om het voorstel voorlopig terzijdete schuiven. Wel werd afgesproken dat medewerkers voor de aanschafvan een pc een renteloze lening van de universiteit kunnen krijgen.De lening moet in een periode tussen twaalf en zesendertig maandenworden terugbetaald.

EH