Een website voor infectieziekten

Body: 
De legionella-epidemie in Bovenkarspel zouwaarschijnlijk eerder zijn ontdekt als informatie overinfectieziekten 'on line' beschikbaar was geweest. Om soortgelijkeepidemieƫn beter aan te pakken moet zo snel mogelijk een'website' Infectieziekten worden ingericht.

Die oproep deed prof.dr. I. Hoepelman vorige week tijdens zijninaugurele rede als hoogleraar Infectieziekten in het UniversitairMedisch Centrum Utrecht. Hoepelman pleitte voor een Utrechtsinitiatief waarbij zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers en deGG&GD gezamenlijk een zogeheten Call center in het leven roependat 24 uur per dag door artsen kan worden geraadpleegd.

Als voorbeeld van de werking van een Call center voerdeHoepelman de Legionella-epidemie in Bovenkarspel ten tonele. "Hoezou die zijn verlopen als het Call Center met zijn website er alwas geweest? Het scherm was gaan flitsen bij de derde patiƫntdie werd opgenomen en het menu had de mogelijke ziekteverwekkersmet hun therapie weergegeven."

Als de diagnose van een besmettelijke ziekte of misschien zelfshet vermoeden hiervan en de isolatie in het laboratorium van eenbesmettelijke ziekteverwekker snel op een centrale website wordengemeld, kan de epidemie veel sneller dan nu het geval is in de kiemworden gesmoord, denkt Hoepelman.

Hoepelman noemde de snelle beschikbaarheid van informatie inzijn rede van extra groot belang nu de ontwikkelingen in de wereldlijken te wijzen op een explosieve toename van infectieziekten. Hijwees op de situatie in de voormalige Sovjet-Unie waar niet alleenhet aantal gevallen van tuberculose groeit, maar waar onlangs eenepidemie van difterie uitbrak omdat er geen geld was voorvaccinatie. In New York zorgde het afschaffen van een vergoedingvoor de vaccinatie tegen mazelen voor een mazelenepidemie. Omdatinfectieziekten op dit moment wereldwijd de belangrijkstedoodsoorzaak vormen, is een goede en snelle informatie-uitwisselingvan extra groot belang.

EH