Eindejaarsuitkering studentassistenten

Body: 
College en bonden hebben in het Lokaal Overleg besloten om deeindejaarsuitkering, die in december aan alle personeelsleden isverstrekt alsnog ook uit te keren aan aan studentassistenten, dieop dat moment in dienst waren. Het streven is, het het bedrag -150of 300 gulden netto - bij een dienstverband van 5/10 of meer -zoveel mogelijk in juni uit te betalen.