Erik-Jan de Wit, vierde jaar recht en economie in bedrijf en maatschappij

Body: 
"Toen ik voor rechten in Utrecht koos, wist ik al dat ik deeconomische kant op wilde. Maar economie studeren in Rotterdam ofTilburg was geen optie voor mij, omdat ik al voor Utrecht hadgekozen. Ik vind de combinatie recht en economie niet zo bijzonder,omdat er altijd wel wat economie in rechten zit. Economie is ookverplicht als je rechten gaat studeren. In de studie zijn rechtenen economie niet geïntegreerd. In het eerste doctoraal jaarheb je bijna alleen economie, het tweede jaar rechten. Daarna krijgje de vakken door elkaar, maar zonder enige samenhang enopbouw.

Erik-Jan de Wit, vierde jaar recht en economie in bedrijf enmaatschappij

"Eigenlijk is er maar één vak, rechtseconomie, dat ophet snijvlak van de twee disciplines opereert. Dat gaat over deefficiëntie van rechtsregels, echt de kern van de studie. Maardaar krijg je slechts acht studiepunten voor. Dat is zonde, wanthiermee zou Utrecht zich ook kunnen onderscheiden van andereeconomische studies. Er wordt bij rechten in vergelijking meteconomie veel minder aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden enstatistiek. Dat vind ik jammer, dat je niet kunt rekenen. Bij rechten economie heb je maar één keuzevak, tegenover zeskeuzevakken bij Nederlands recht. Maar je kan toch zelf invullinggeven door je scriptie.

"De samenwerking met de andere faculteiten met economischestudies valt wel mee. Ik geloof dat de andere faculteiten redelijkwat vakken bij rechten volgen. Maar dat zijn toch al open vakken.Wij volgen twee vakken bij sociale wetenschappen en éénbij ruimtelijke wetenschappen.

Wij worden vrij breed en algemeen opgeleid. Je weet een hoop afvan rechten, maar te weinig van procesrecht om meester in derechten te worden. De basis is rechten en daarbij beheers jeverschillende economische disciplines. Je kan economisch specialistbij een advocatenbureau worden, of in het verzekeringswezen gaan ofals algemeen manager aan het werk. Dat laatse is nu welpopulair."

KvA