Lege huls

Body: 
De studenteninspraak op de Utrechtse universiteit isgoed geregeld, vinden Maaike de Langen - vorig jaar studentlid vande Universiteitsraad - en mevr.dr. B. van Vucht Tijssen van hetcollege van bestuur. Zij traden op als sprekers op deTuinkamerlezing 'Invloed van studenten op het onderwijs', dieafgelopen dinsdag werd georganiseerd door de USF-studentenvakbonden het Bureau Studium Generale. Maar het verschil tussen theorie enpraktijk had niet groter kunnen zijn.

Van Vucht Tijssen maakte een opsomming van alle raden,commissies en zelfs een bestuur waarin studenten deelnemen en vroegzich af wat studentbestuurders eigenlijk nog méérwillen?

Maar toen De Langen en Van Vucht Tijssen waren uitgesproken,bleek tijdens de discussie dat de praktijk van studentbestuurderser heel anders uit ziet. "Hoe kun je adviseren over onderwijs alsje niet weet wat er op dat gebied speelt?", vroegen de studentenzich af. "Hoe kun je meebesturen als er al een besluit genomen is?Op geen enkel moment in het traject is er de mogelijkheid voordiscussie over principiële beslissingen. Dat is dan al eengepasseerd station. En wanneer je het oneens bent met de ingeslagenrichting, wat valt er dan nog mee te besturen? Studenteninspraak iseen lege huls!"

Als voorbeeld werd genoemd het afschaffen van de huidigegemeenschappelijke gammapropedeuse bij de Sociale Wetenschappen.Een bericht 'out of the blue', waarvoor het Ublad de enige bron vaninformatie was. Terwijl je van studentbestuurders zou verwachtendat zíj het zijn die weten wat er speelt. Maar ze weten vanniets.

De MUB is een vage wet die het universiteitsbestuur demogelijkheid biedt om veel zelf in te vullen of doorfaculteitsbesturen te laten invullen. De formele invloed vanstudenten is daarmee teruggedraaid tot louter een adviserende rol,vonden de studentbestuurders. De vraag is of die tanende invloed isop te vangen door invloed uit te oefenen in het informele circuit,door gewoon met bestuurders te praten of door de wandelgangen tebewandelen?

KH