LSVb: Schaf collegegeld af

Body: 
Schaf het collegegeld af. En geef goede opleidingenmeer geld dan slechte. Dat stelt de landelijke studentenbond LSVbvoor in een 'Onderwijs in de aanbieding!', zoals hun plan over detoekomst van het hoger onderwijs heet.

Collegegeld kan net zo goed afgeschaft worden, zo schrijft deLSVb, dat is immers maar nodeloos rondpompen van geld. Hetministerie geeft het aan studenten, die het weer aan opleidingenmoeten afstaan. Opleidingen kunnen het volgens de LSVb net zo goedrechtstreeks van het ministerie krijgen.

Niet elk idee in Onderwijs in de aanbieding! is nieuw. Zo pleitde LSVb opnieuw voor de komst van een hoger onderwijsfonds, metgeld van het ministerie van Onderwijs en het bedrijfsleven. Uit ditfonds krijgen hogescholen en universiteiten voor elke studie eenbasisinkomen.

Opleidingen met uitstekend onderwijs krijgen bovenop datbasisbedrag een bonus. Ook vernieuwende opleidingen kunnen eenpremie verdienen. Zo wil de LSVb kwaliteit belonen.

Voor de kosten van het levensonderhoud moet het ministerie vanSociale Zaken voortaan opdraaien. Alleen de vergoeding van destudiekosten komt uit het hoger onderwijsfonds.

Ook studenten moeten geld in het fonds storten. Dat doen ze nahun afstuderen, als ze een baan hebben gevonden. Ze betalen dan eenvast percentage van hun inkomen. Wie zijn 'studietax' heeftterugbetaald, heeft recht op een nieuw bedrag uit het fonds. Datgeld kan gebruikt worden voor bijscholing. Op die manier wordt hetnog eens wat met een leven lang leren, hoopt de LSVb.

Om dit nieuwe stelsel te realiseren, moet het hoger onderwijswel meer geld krijgen. Hoeveel er bij moet, laat de bond in hetmidden.

HOP, MtW