'Natuurlijk wordt het duurder'

Body: 
De mededeling dat de overname van het ACCU door CapGemini nu eindelijk 'rond' is, heeft binnen het bedrijf voor denodige emoties gezorgd. Hieronder enkele eerste reacties van directbetrokkenen.

Alex Goyarts, voorzitter Dienstraad ACCU: "Ik ben teleurgesteldover dit besluit. Ten eerste omdat het college zich niets heeftaangetrokken van de mening van een grote meerderheid van hetpersoneel. Maar ook omdat ik denk dat het college de universiteiteen rad voor ogen draait met de mededeling dat de dienstverleningniet duurder zal worden. Natuurlijk wordt het straks duurder. Datkan toch niet anders als de meerkosten van het ACCU voor Cap Geminizo'n 35 procent bedragen, zoals Wim Kardux zelf heeft gezegd? Ikben ervan overtuigd dat deze overname de universiteit op termijnmiljoenen gaat kosten.

"Dat het college toegezegd heeft dat de prijzen de komende jarenniet omhoog zullen gaan? In de eerste plaats geldt dat alleen voorde huidige dienstverlening en niet voor het grote aantal nieuweontwikkelingen dat op dit moment voor de deur staat. Maarbovendien, ze hadden toch ook toegezegd dat ze voor deUniversiteitsraad alternatieven op een rijtje zouden zetten? Nuzeggen ze doodleuk dat dat niet kan vanwege technische enbeleidsmatige belemmeringen. Ik vraag me serieus af wat detoezeggingen van dit college van bestuur nog betekenen."

Jaap Loeve, directeur ACCU: "Ik ben vooral blij met dit besluitomdat we nu weten waar we aan toe zijn. Ik ben, net als ons helemanagementteam, al sinds februari voorstander van een overgang naarCap Gemini, omdat dat in de huidige situatie de beste oplossingvoor het ACCU is. Daarmee bedoel ik dat het geen zin heeft om deelte blijven uitmaken van een universiteit die eigenlijk geen heilmeer ziet in het voortbestaan van een eigen ICT-bedrijf, en diezo'n bedrijf niet de kans geeft om te groeien en zich teontwikkelen.

"Natuurlijk vind ik die opstelling teleurstellend. Maar ik hebnooit geloofd dat het zin had om het college van bestuur van zijnongelijk te overtuigen. In de huidige situatie zou het alleen maardemotiverend voor ons zijn om bij de universiteit te blijven. Danzet ik mijn bedrijf liever voort in een omgeving waar wel ruimte isvoor groei en ontwikkeling. Persoonlijk geloof ik er heilig in datwe daar bij Cap Gemini alle ruimte voor zullen krijgen."

Collegevoorzitter J. Veldhuis tijdens eeninformatie-bijeenkomst, afgelopen donderdag, met ACCU-medewerkers:"Het ACCU heeft de afgelopen jaren pionierswerk voor deuniversiteit verricht. Alle waardering daarvoor. Maar wij moetenconstateren dat uw werk nietprimair met onderwijs en onderzoek temaken heeft en dat 'outsourcing' beter is voor de kwaliteit van dedienstverlening en voor uw eigen professionalisering."

Paul Hessel, ACCU-medewerker: "Het komt me voor dat u nuongeveer hetzelfde zegt als wanneer wij tegen u zouden zeggen:'Meneer Veldhuis, wij weten na dertig jaar trouwe dienst niet watwij zonder u zouden moeten, maar vanaf morgen gaan wij het tochmaar proberen'."