Nieuw offensief Utrechtse School

Body: 
De Utrechtse School (DUS) gaat docenten uit dealfa-gammahoek de helpende hand bieden bij het ontwikkelen vanonderwijsprogramma's voor externe opdrachtgevers. Met dat doelwordt komend studiejaar met financiële steun van het collegevan bestuur een duaal leertraject opgezet.

In de 'cursus' van DUS zullen de deelnemende docenten gedurendezes tot negen maanden in groepen gaan werken aan het ontwikkelen enuitvoeren van onderwijsprojecten voor professionele organisaties.Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke kant van de zaak enom de specifieke eisen die het geven van onderwijs aanprofessionals stelt. De deelnemers zullen ook worden getraind in demeer zakelijke aspecten die samenhangen met het geven van onderwijsaan externe opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld het vervullen van derol van accountmanager.

Met dit jongste initiatief waagt De Utrechtse School vanprof.dr. Roel In 't Veld een nieuwe poging om docenten uit dealfa-gammafaculteiten te interesseren voor de snel groeiendebehoefte bij professionele organisaties aan scholing op academischniveau. Dat die behoefte groot is, werd tijdens een vorige weekgehouden bijeenkomst bevestigd door vertegenwoordigers van zoweloverheidsorganisaties als het bedrijfsleven. Maar tot verdriet vanIn 't Veld lopen medewerkers uit de alfa-gamma sector nog steedsniet warm voor de kansen die op de nieuwe markt voor het grijpenliggen.

Ir. G. Visser, secretaris hoger onderwijs van de overkoepelendeorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf, en A. Reuver van IBMkwamen met onthutsende voorbeelden van de amateuristische manierwaarop universiteiten nog vaak reageren op verzoeken omonderwijs-op-maat. Variërend van botte weigeringen, totoffertes die pas weken na de beloofde datum binnenkomen.

Reuver: "Wij investeren vijf tot acht procent van ons budget inscholing. Een niet onaanzienlijk deel daarvan zouden wij graag bijuniversiteiten onderbrengen, maar dat blijkt in de praktijk uiterstmoeizaam te gaan. Niet omdat de universiteiten de kennis die wijvragen niet hebben, maar omdat ze niet in staat zijn om adequaatmet ons te communiceren."

Als iets tijdens de bijeenkomst duidelijk werd, dan was het weldat de nog uitsluitend op onderzoek en regulier onderwijs gerichteuniversitaire organisatie één van de grote bottlenecksvormt bij het ontwikkelen van een post-initieel scholingsaanbod."Allemaal mooi en best", vond één van de aanwezigedocenten, "maar als ik het verzoek krijg om een cursus te geven,vraag ik me eerst af wat het me oplevert. Als werknemer van hetbedrijf 'Universiteit' zou ik natuurlijk meteen 'ja' moeten zeggen,maar in de praktijk geeft het alleen een hoop extrawerk zonder datik er ook extra tijd voor krijg. Dus denk ik snel: laat maarzitten. Bij een bedrijf moet ik mijn eigen salaris verdienen, bijde universiteit krijg ik het geld toch wel."

Deze eerlijke ontboezeming was In 't Veld uit het hart gegrepen.Eén van de doelstellingen van de nieuwe cursus is om samen metde deelnemers te bezien waar in de universitaire organisatiebelemmeringen liggen voor het tot ontwikkeling komen van nieuweinitiatieven. Omdat behalve het college van bestuur ook de decanenvan de faculteiten Letteren, Rechten, Ruimtelijke en SocialeWetenschappen hun medewerking hebben toegezegd, heeft de decaan vanDe Utrechtse School goede hoop dat het onderwijs aan professionalsin Utrecht nu eindelijk vaste voet aan de grond krijgt.

EH