Oscar Buma, vierdejaars Sociale en Institutionele Economie

Body: 
"Ik heb eerst twee jaar Conservatorium gedaan. Mijn instrumentwas de jazz-gitaar. Maar het artiestenbestaan is ook niet alles. Ikvoelde dat ik toe was aan een serieuze en intellectuele uitdaging.Bovendien wilde ik de mogelijkheid niet voorbij laten gaan om tegengunstige voorwaarden een diploma te behalen waarmee ik wat zoukunnen in het leven.

"Heel bewust heb ik toen voor een academische opleiding gekozen.Op de middelbare school had ik een uitgesproken alfa-pakket. Toenwist ik al dat ik - mocht het met de muziek niets worden - SocialeWetenschappen of Economie wilde studeren. Uiteindelijk koos ik tweejaar later voor de eerste optie. In mijn propedeuse stuitte ik opde mogelijkheid de sociologie te combineren met economie. Daarmeewas het snel bekeken.

"Die keuze is wat de opleiding betreft heel goed uitgepakt. Hetis een interessant curriculum met goede docenten en aardigemede-studenten. Bovendien is de opleiding klein zodat er veeldirecte betrokkenheid van docenten is. Zo'n individuele benaderingvind ik belangrijk.

"Ik voel mezelf nu een echte institutionele econoom. Zo noem ikmijzelf meestal ook. Dat ik ook in de sociologie thuis ben komtvooral omdat ik daar zelf veel voor doe. Ik lees er veel naast envolg keuzevakken. Als ik dat niet zou doen zou dat aspect van mijnopleiding een beetje achterblijven.

"Wat ik helaas mis is het echte fanatisme van studenten. Datkomt waarschijnlijk door mijn achtergrond. Op het Conservatoriumwaren alle studenten vakidioten die van negen uur 's ochtends tottwaalf uur 's avonds met hun instrument in de weer waren. Als deeconomie-studenten ook maar een beetje diezelfde drive zoudenhebben dan hadden we in Utrecht de beste opleiding van Europa.Natuurlijk weet ik wel dat het best zwaar is twee disciplines tecombineren en dat er meer opleidingen zijn die kampen met studentendie niet het onderste uit de kan halen. Toch denk ik dat ook hetgebrek aan een eigen gezicht van een studie als Sociale enInstitutionele Economie studenten onzeker en afwachtend maakt."

XB