Raad Rechten niet akkoord met begroting

Hoofdpunt van kritiek vormde het bestuursbesluit om zonder enigevoorafgaande discussie met de raad de bestuurs- en beheerstaak uitde functieomschrijving van het personeel te schrappen. De 0,2 ftedie hoogleraren en senior docent/onderzoekers tot nu toe terbeschikking hadden voor bestuurlijke taken worden toegevoegd aanhun onderzoekstijd, terwijl junioren er onderwijstijd bijkrijgen.

Volgens het faculteitsbestuur spoort dit besluit met de nieuweuniversitaire wet MUB en met de Utrechtse WP-FLOW regeling, waarinbestuurs- en beheerstaken niet meer apart staan vermeld. Datbetekent natuurlijk niet dat bestuurlijke taken niet meer zullenworden uitgevoerd of dat de werkdruk hoger zal worden, stelt hetbestuur. Het onderwijsbestuur en de leiding van het facultaireonderzoeksinstituut zullen bij de inzet van docenten enonderzoekers vanzelfsprekend rekening houden met binnen dedisciplinegroep gemaakte afspraken over bestuurlijk werk.

In de faculteitsraad werd met de nodige scepsis op dezegeruststellende woorden gereageerd. Verschillende sprekers zeidente vrezen dat de werkdruk in de praktijk wel degelijk hoger zalworden omdat personeelsleden ongetwijfeld geacht wordenbestuurstaken meer in hun vrije tijd uit te voeren.

De raadsleden eisten een inhoudelijke discussie in devergadering van februari alvorens met de begroting te kunneninstemmen. In die vergadering zal het bestuur ook meer uitlegmoeten geven over de in de ogen van verschillende raadsleden welerg forse verhoging van de compensatie voor bestuurswerk. Tenslottewil de raad zijn zegje kunnen doen over de plannen om aio'svoortaan een honderd procent onderzoeksaanstelling te geven.Volgens het bestuur was dat besluit al een half jaar geleden in deraad genomen, maar geen van de aanwezige raadsleden kon zich daariets van herinneren.