Rechten moderniseert bureau

Body: 
Een aantal ondersteunende diensten van de faculteitRechten zal worden omgevormd tot interne service-afdelingen enextern opererende diensten. Ook gaat een deel van hetfaculteitsbureau rechtstreeks opereren onder hetonderwijsbestuur.

Dat zijn enkele van de voornemens die het Rechtenbestuur onlangsheeft gepubliceerd in het kader van het programma 'Herzieningfacultaire ondersteuning'. Centraal in de plannen van het bestuurstaat de wens om het faculteitsbureau om te vormen tot een moderneservice-organisatie die beter kan inspelen op het feit dat onder deMUB beslissingen op verschillende plaatsen binnen de faculteitworden genomen.

Om de gewenste modernisering tot stand te brengen zijn achtprojecten geformuleerd die onder begeleiding van een externeadviseur al voor de zomer tot voorstellen voor een nieuwe aanpakmoeten leiden.

Hoewel er volgens het bestuur geen sprake is van eenbezuinigingsoperatie, wordt als een van de randvoorwaarden voor hetproces wel gesteld dat moet worden gestreefd naar reductie van hetbudget voor de ondersteunende diensten. Het bestuur zegt overigensmet zoveel woorden toe dat er als gevolg van de operatie geengedwongen ontslagen zullen vallen.

EH