Regenwoud

Body: 
De stichting Wooko Makandie en de studieverenigingDjembé van culturele antropologie organiseren maandag 19oktober een dag die in het teken staat van de bedreiging van hetleven in het tropisch regenwoud. Met een film, lezingen, eendiscussie en een fototentoonstelling in het Van Unnikgebouw wijzende studenten op het gevaar van goudwinning voor het regenwoud:houtkap, kwikgebruik en bodemerosie leiden tot een aantasting vanhet eco-systeem, die de bestaansmogelijkheden van de lokalebevolking ernstig bedreigt.


[Bijschrift bij een foto]