Reorganisatie Wentgebouw: ontslagen niet uitgesloten

Body: 
De decanen van de faculteiten Farmacie, Scheikunde enBiologie (FSB) gaan hun ondersteunende diensten reorganiseren. Bijdie operatie, die op termijn moet leiden tot de samenvoeging vanafdelingen die vergelijkbaar werk doen, worden gedwongen ontslagenniet uitgesloten.

De plannen voor nauwere samenwerking binnen het Wentgebouw zijneen uitvloeisel van een anderhalf jaar geleden in de driefaculteiten gehouden 'audit' door organisatiebureau Van Vroenhoven.Dat adviseerde op basis van een uitgebreid onderzoek om de drieBureau's te laten fuseren en om de ondersteunende diensten onder tebrengen in één gezamenlijk Service Centrum. Dat adviesging de faculteitsbesturen echter te ver en het college van bestuurgaf voormalig Natuurkunde-directeur P. Zeegers vervolgens deopdracht voor een onderzoek naar voor de drie faculteiten welacceptabele vormen van samenwerking.

Op basis van de bevindingen van Zeegers stellen de decanen hetcollege van bestuur nu een 'gefaseerde' reorganisatie van deBureau's van de drie faculteiten voor. Die reorganisatie moet'langs de weg van samenwerking' leiden tot samenvoeging van eenaantal onderdelen. De operatie, waarvoor het college overigens nogofficieel toestemming moet geven, zal in eerste instantie gevolgenhebben voor de afdelingen Personeel en Financiële Zaken envoor de Instrumentele Diensten van de FSB-faculteiten. In een laterstadium zal de mogelijkheid tot samenvoeging ook voor andereonderdelen worden bekeken.

Er wordt naar gestreefd om de operatie zoveel mogelijk te latenverlopen zonder nadelige gevolgen voor het personeel van debetrokken afdelingen, maar desalniettemin worden gedwongenontslagen niet uitgesloten. Decaan Bult van Farmacie, die dereorganisatie in de faculteitsraad toelichtte, kon nog niet zeggenhoeveel tijd de operatie in beslag zal gaan nemen.

EH