Studenten wensen meer samenhang... maar die komt er

Body: 
Imago-onderzoek

Dit najaar verscheen het eerste Onderwijs EvaluatieRapport over de Utrechtse economie-opleidingen. In dit OER-boek datdoor de studievereniging ECU'92 is samengesteld zijn decombinatie-studies aan een imago-onderzoek onderworpen. Wat zijn deverwachtingen van economie-studenten bij aanvang van hun studie enhoe wordt de opleiding later ervaren? Hoewel het om vierverschillende programma's gaat geeft het OER-boek enkele algemenebevindingen weer. Deze zijn gebaseerd op meer dan honderdenquêtes onder studenten en ex-studenten. Hieronder deopvallendste conclusies:


'Ik woonde nu eenmaal dicht bij Utrecht'

Studiekeuze

De meeste studenten wisten vóór hun komst naar Utrechtal van het bestaan van de combinatie-opleidingen economie. Voorvelen was het zelfs de belangrijkste motivatie voor hunstudiekeuze.

Minder dan tien procent van de studenten werd van informatievoorzien door de docenten van hun middelbare school. De meestenvernamen van de opleiding via brochures en voorlichtingsdagen.

Beginnende studenten beschouwen de studie bij aanvang als eenbrede, veelzijdige studie met goede vooruitzichten op dearbeidsmarkt. Ze zijn op zoek naar een combinatie van tweeinteressante vakgebieden. Het bestuderen van één van detwee wordt als te eenzijdig ervaren.

Een meerderheid van de studenten koos voor Utrecht omdat zedachten dat de opleiding alleen in Utrecht te volgen is. Ook destad Utrecht speelde een belangrijke rol bij hun studiekeuze.Slechts twee procent zei voor de uitstraling van de UniversiteitUtrecht te hebben gekozen.


'Als ik alleen geschiedenis zou studeren zou na vier jaar hetstof uit mijn broekspijpen vallen"

Multidisciplinariteit

De meeste studenten zijn enthousiast over het multidisciplinairekarakter van hun studie. Multidisciplinariteit blijkt echter vooriedere student weer iets anders in te houden. Bij de ééngaat het om het combineren van vakken van twee vakgebieden(duo-disciplinair). Bij een ander gaat het om het integreren vantwee vakgebieden tot een nieuw vakgebied (interdisciplinair). Eenderde wil het vakgebied een nieuwe dimensie geven (breed maartochmonodisciplinair).

De vakken van de combinatie-studies zouden beter op elkaar aanmoeten sluiten en verbanden zouden explicieter moeten wordenuitgewerkt. Een eigen economie-propedeuse zou daar een bijdrage aankunnen leveren.

De studenten denken na afronding van hun studie op niveau tekunnen discussiëren met een 'echte' econoom en een 'echte'geograaf of jurist. Hun kennis van de basisrichting zal dan naarverwachting algemeen zijn, van economie wat dieper.


'Mijn werkgever dacht dat ik een LOI-cursus had gedaan'

Arbeidsmarkt

De helft van de studenten verwacht potentiële werkgeverstekst en uitleg te moeten verschaffen over de inhoud van hunstudie.

Tweederde van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden eenbaan, al gaat het vaak niet meteen om een baan op WO-niveau. Detweede baan is in de meeste gevallen (73 procent) wél opacademisch niveau. Niemand blijft hangen op MBO-niveau.

Eenderde van de afgestudeerden gaat bij een multinational tewerken. Eenvijfde komt op een ministerie terecht. Tien procentvindt zichzelf terug in het onderwijs.


Oscar Buma, mede-samensteller van het OER-boek:

"Omdat de samenwerking tussen de economie-studies nog vrij jongis kunnen studenten relatief veel invloed uitoefenen. Dit OER-boekmoest er mede toe bijdragen studenten kritisch-actief te maken. Datis aardig gelukt. Duidelijk is in ieder geval dat studenten meersamenhang wensen. Ze willen niet drie keer de basics te horenkrijgen, maar een cumulatie van kennis. Een gemeenschappelijkpropedeuse zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendiengeeft zo'n eerste jaar de opleiding een gezicht. Dat is niet alleenvoor de werving en voor werkgevers belangrijk. Ook voor destudenten zelf."