Thuisbehandeling kankerpatiënten goed en goedkoper

Body: 
De thuisbehandeling van terminalekankerpatiënten met morfine of andere vormen vanpijnbestrijding die per infuus moeten worden toegediend, is nietalleen aangenamer voor die patiënten, maar zou degezondheidszorg bovendien een besparing kunnen opleveren van eenkleine dertig miljoen gulden per jaar.

Dat concludeert de Utrechtse internist-oncoloog Els Witteveen inhet proefschrift 'Home care technology' waarop zij volgende weekpromoveert. Basis voor het onderzoek vormt een in 1992 vanuit hetAcademisch Ziekenhuis gestart experiment met ongeveer driehonderdpatiënten met een terminale vorm van kanker of met eenernstige infectieziekte. Specifiek voor deze patiënten was hetfeit dat zij vocht of medicijnen per infuus toegediend moestenkrijgen, iets wat tot op dat moment alleen in het ziekenhuisgebeurde. In het kader van het experiment werden huisartsen enwijkverpleegkundigen in de regio Utrecht bereid gevonden om detoediening van morfine, antibiotica en andere medicijnen op zich tenemen, zodat de patiënten thuis konden worden verzorgd.

Witteveen, die het experiment met een steun- encoördinatieteam uit het AZU begeleidde, constateert dat inalle opzichten gesproken kan worden van een succes. De deelnemendehuisartsen en verpleegkundigen bleken geen noemenswaardigeproblemen te ondervinden bij het toepassen van de voor dethuisbehandeling noodzakelijke medische technieken zoals hetinbrengen van een infuus, het verwisselen van medicatie cassettesen het verwijderen van overtollig buikvocht. De aanwezigheid vaneen steun- en coördinatieteam vormde daarbij overigens eenonmisbare factor.

Ook de patiënten waren tevreden. Zij rapporteerden eenhogere 'kwaliteit van leven' en een betere omgang met vrienden enbekenden, terwijl zij lichamelijk geen nadeel hadden ondervondenvan de verzorging thuis. Inmiddels is thuiszorg voor deze groeppatiënten in de regio Utrecht dan ook algemeen ingevoerd. Ookin financieel opzicht blijkt zorg aan huis te verkiezen boven deverzorging in het ziekenhuis, zo blijkt uit het onderzoek vanWitteveen. De kosten van de verzorging van terminalekankerpatiënten aan huis bedragen tussen de vijf- enzeshonderd gulden per dag. Soortgelijke zorg in het ziekenhuis zoudagelijks rond vijftienhonderd gulden hebben gekost, becijfertWitteveen. Gegeven de inschatting van de promovenda dat per jaarzo'n 1800 patiënten gedurende gemiddeld zestien dagen voordeze vorm van thuiszorg in aanmerking komen, zou de Nederlandsegezondheidszorg bij landelijke invoering van dethuiszorgtechnologie op jaarbasis dus bijnadertig miljoen guldenkunnen besparen.

EH