Toelating zonder loting mogelijk uitgesteld

Body: 
Als de medische faculteiten hun zin krijgen, wordthet gros van de aankomende studenten bij voorbaat de kans ontnomenom zonder loten toegelaten te worden. Onder deze omstandigheden kanhet experiment met nieuwe toelatingsmethodes beter een jaar wordenuitgesteld.

Dat vindt de commissie-Sorgdrager, die in opdracht van ministerHermans de proef met de zogeheten decentrale toelating begeleidt.In deze proef mogen opleidingen met een studentenstop een deel vande studenten zelf selecteren. De rest van de studenten moet lotenvoor een studieplaats of op de middelbare school een examencijfervan gemiddeld een acht of hoger halen.

Studenten kunnen dus 'solliciteren' om toegelaten te worden toteen studie met een stop. Elke opleiding mag haar eigen methodekiezen om uit die sollicitanten te selecteren. Maar decommissie-Sorgdrager vindt dat de geneeskunde- entandheelkunde-faculteiten die vrijheid niet goed gebruiken.

De medische faculteiten verwachten zo'n vijfduizend gegadigdenvoor 190 plaatsen. Om die stroom in te dammen, heeft elk van henstrenge eisen gesteld. Van sollicitanten wordt bijvoorbeeldgeƫist dat ze op de middelbare school twee extra vakken in hunpakket hadden of al een andere opleiding hebben gevolgd of alwerkervaring hebben. In Utrecht zou onder meer een afgerondeopleiding aan het University College voorwaarde kunnen zijn voortoelating.

De commissie-Sorgdrager is daar niet gelukkig mee. Het gros vande aankomende studenten wordt op deze manier bij voorbaatafgewezen, vindt ze. Sorgdrager vindt dat de betrokkenuniversiteiten maar eens goed moeten nadenken over methodes diebeter geschikt zijn om te selecteren op inzet of motivatie ofspecifiek talent.

De tijd begint echter te dringen. De decentrale toelating moetal voor het studiejaar 2000/2001 voor het eerst toegepast worden.Dat betekent dat scholieren in september aanstaande moeten wetenwaar ze aan toe zijn. Als dat niet haalbaar is dan moet dedecentrale toelating maar een jaar uitgesteld worden, vindtSorgdrager. Dat is in elk geval beter dan van start gaan metslechte criteria, die dan een jaar later alweer herzien moetenworden.

"De kritiek van Sorgdrager stemt zeker tot nadenken", zegt eenwoordvoerder van de VSNU, de vereniging van universiteiten. De VSNUheeft nu minister Hermans om zijn mening gevraagd. Hermans beraadtzich nog op een antwoord. "Maar uiteindelijk maakt elkeafzonderlijke universiteit uit hoe ze de zaak gaat aanpakken", zegtde VSNU-woordvoerder.

HOP, HO