U-blad wordt 'ambtelijke dienst'

Body: 
De Universiteitsraad is dinsdag akkoord gegaan met het voorstelvan het college van bestuur om het U-blad met ingang van 1 juli omte vormen tot een ambtelijke dienst. Sinds 1975 wordt hetuniversitaire weekblad uitgegeven door een onafhankelijk van deuniversiteit opererende stichting. Om het behoud van dejournalistieke onafhankelijkheid ook in de nieuwe situatie tegaranderen krijgt het blad een redactieraad en een statuut waarindie onafhankelijkheid is vastgelegd. De U-raad stemde schoorvoetendin met deze constructie nadat het college had toegezegd dat elkewijziging van het redactiestatuut voor advies aan de raad zalworden voorgelegd.