UMC moet bezuinigen

Body: 
Foto: Maarten Hartman (© U-blad)
Zonder ingrijpende maatregelen dreigt hetUniversitair Medisch Centrum Utrecht af te koersen op een forsfinancieel probleem. De huidige AZU-onderdelen moeten tot en met2004 jaarlijks vier à vijf procent op hun budget interen, defacultaire onderdelen leveren 2,5 procent in.

Eén en ander blijkt uit de Kaderstellingsbrief 2000 waarinde Raad van Bestuur van het UMC de financiële toekomst van denieuwe medische combinatie uit de doeken doet. Uit de brief wordtduidelijk dat het AZU de laatste paar jaar nogal boven zijn standheeft geleefd. Dat heeft geleid tot een koppositie in de jaarlijkseElsevier-enquête, maar is er ook de oorzaak van dat vanaf 1996elk jaar 'verlies' is geleden. Dit jaar wordt zelfs een negatiefresultaat van ruim veertien miljoen gulden verwacht. Gevolg is datde financiële reserve van het ziekenhuis als sneeuw voor dezon is verdwenen. Zonder ingrijpende maatregelen zou die reserve -op een omzet van 660 miljoen gulden- in 2001 nog maar een magerevier miljoen gulden bedragen, zo becijfert de Raad van Bestuur.

Alleen al om de neerwaartse spiraal te keren zijn bezuinigingenonvermijdelijk, maar daar komt bij dat de UMC-leiding niet van planis om de bereikte toppositie op het gebied van onderwijs, onderzoeken patiëntenzorg prijs te geven. Ook voor dit doel is geldnodig en in de Kaderstellingsbrief becijfert de UMC-leiding datvoor het bereiken van de twee genoemde doelen een forse 'ombuiging'onvermijdelijk is. Die ingreep zal de ziekenhuisonderdelenjaarlijks ruim vijf procent van hun budget gaan kosten. In totaalverwacht het UMC zo tot en met 2004 een bedrag van 142 miljoengulden te besparen. Van dat bedrag gaat dertig miljoen naar dereserve, terwijl de rest wordt gereserveerd voor nieuw beleid.

De financiële situatie van de medische faculteit ziet er opdit moment niet echt zorgelijk uit, maar de invoering van hetnieuwe curriculum en de noodzakelijke investeringen ten bate vanhet fundamentele onderzoek maken ook een facultaire kortingonvermijdelijk. De facultaire bezuiniging blijft beperkt tot 2,5procent per jaar.

De brief doet geen uitspraken over de consequenties van devoorgenomen maatregelen, maar directeur Halkes verwacht niet dat deombuigingen gepaard zullen gaan met ontslagen. Voor AZU-medewerkershebben de voorstellen wel een andere vervelende consequentie. Vanafdit jaar zal de kerstgratificatie niet meer worden uitgekeerd.

EH