'The ups and downs of getting settled'

Body: 
Buitenlandse gasten en devreemdelingendienst

De internationale uitwisseling van studenten enonderzoekers, een van de doelstellingen van de Nederlandseregering, wordt ernstig belemmerd door een andere doelstelling vandiezelfde regering. De aanscherping van het vreemdelingenbeleidzorgt ervoor dat veel 'welkome' gasten van universiteiten ongewildterechtkomen in de bureaucratische mallemolen van de gemeentelijkeen overheidsinstanties. Dat is de bevinding van deontwikkelingsorganisatie Nuffic die afgelopen week een conferentiehierover belegde. Wat zijn de ervaringen in Utrecht?

Wie deze zomer in het bulletin van de Internationale NeighbourGroup, de organisatie voor buitenlandse gastmedewerkers in Utrecht,het relaas van de Deense Ann Fleisher Vosegaard las, vreest hetergste. Vosegaard beschreef de

'ups and downs of getting settled' als volgt: 'The firstthree months (...) our most regular contacts with the Dutch werethe ones at the municiple offices and the aliens police, (...).When we applied for the residence permit they kept sending us thewrong forms, would not accept our papers, and they certainly didnot read the letters of explanation we sent them.'

Frits Koek, medewerker personeelszaken bij Farmacie, ontkent datde

buitenlandse gasten van de UU grote problemen hebben met hetNederlandse vreemdelingenbeleid. De zaken zijn volgens hem invergelijking met andere universiteiten en hogescholen juist heelgoed geregeld. Al sinds het begin van de jaren negentig onderhoudtKoek nauwe contacten met de gemeente, de vreemdelingendienst en debelastingdienst. Zijn ervaringen vormden mede de basis voor deregeling voor buitenlandse bezoekers zoals die is vastgelegd in hetHandboek Personeel. "Daar staan alle procedures precies inomschreven."

Volgens Koek ontstaan de moeilijkheden vaak wanneer goedwillendemaar onwetende medewerkers, niet werkzaam bij een afdelingpersoneelszaken zich ermee gaan bemoeien. Ook de fricties waar deandere onderwijsinstellingen blijkbaar op stuiten zijn naar demening van de universitair medewerker in eerste instantie te wijtenaan een gebrek aan kennis bij de instellingen zelf en veel minderaan de uitvoerende overheidsorganen.

Michiel van de Kasteelen, beleidsmedewerker InternationaleSamenwerking bij de faculteit Rechtsgeleerdheid, heeft groteremoeite met het stroperige vreemdelingenbeleid van de overheid,alhoewel ook hij erkent dat zaken in Utrecht inmiddels de goedekant opgaan. Maar in het nog recente verleden is de faculteit eenpost-graduate studente misgelopen, omdat ze niet 'bewezen' kreegdat ze over voldoende middelen van bestaan beschikte. En ook deprocedure voor een Tewerkstelling bij onderzoekers, die met eenbeurs naar Utrecht komen, acht hij in wezen onzinnig, aangezien ervan geen enkele arbeidsrelatie sprake is.

"Met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en devreemdelingendienst zijn nu duidelijke afspraken gemaakt rondom dete volgen procedures voor studenten die naar Utrecht komen", zegteen woordvoerster van Bureau Buitenland. In hoeverre die afsprakenworden nageleefd is altijd afwachten, maar de houding iswelwillend. De ambtenaren van die diensten komen tegenwoordig zelfsmet hun lap-top naar het Bestuursgebouw om de studenten teregistreren. Op korte termijn zal de universiteit bovendien innavolging van de Leidse universiteit een medewerker aanstellen dieals centraal aanspreekpunt zal dienen voor zowel studenten dieproblemen ondervinden als de betrokken instanties.

Ook de Nuffic ijverde tijdens een eerder congres voor deinstelling van één loket voor alle procedures. Deverschillende overheidsinstellingen konden echter geenovereenstemming bereiken over een dergelijke separate behandeling."Zo'n snelle behandeling is nog steeds onze doelstelling", alduseen woordvoerster van de Nuffic. "We proberen nu echter meer denadruk te leggen op goede deelafspraken en communicatie."

Xander Bronkhorst

Voor meer informatie: Service Centrum BureauBuitenland, Hella Snoeren, tel: 2532696