Utrecht studiestad

Body: 
Universiteit en hogeschool hebben een specialewebsite op de elektronische snelweg gezet. Via `Utrecht Studiestad'kunnen scholieren alvast een virtueel voorproefje nemen op hetUtrechtse uitgaans- en studentenleven.`Als student zul je af en toe de dringende behoefte hebben aanontspanning', weet de virtuele mentor. Eten doe je dus bij - hetniet meer bestaande - café Zeezicht of bij Stairway to Heaven,waar de bediening weliswaar soms wat amateuristisch is, maar `waarje de Utrechtse VIP Henk Westbroek voorbij ziet schuiven'. Als jegeluk hebt.

Utrecht studiestad heet de website van de Utrechtse hogeschoolen universiteit, speciaal bedoeld voor aankomende studenten. Viatekstpagina's of aan de hand van een getekende mentor vindt desurfer hier informatie over vijf onderwerpen: de stad, studeren,activiteiten, wonen/werken en natuurlijk het studentenleven.

`Zowel de hogeschool als de universiteit hebben belang bij hetpromoten van de stad Utrecht', verklaart Joop Kessels, directeurcommunicatie van de universiteit, de keuze voor de gezamenlijkewebsite. `Het karakter van een stad speelt een doorslaggevende rolin de keuze van studenten waar ze naar toe gaan.'

De site ging vorig jaar de lucht in nadat een werkgroep zicheerst over de inhoud had gebogen. En dat ging van een leien dakje,menen zowel Kessels als zijn HvU-collega Charlotte Verhees. `Eenvoorbeeld van hoe de twee instellingen goed kunnen samenwerken',meent de een. `Professioneel en betrokken', roemt de anderevoorlichter de werkrelatie. `We hebben in korte tijd samen ietsmoois gebouwd.' Kosten van het geheel: ongeveer dertigduizendgulden, eerlijk verdeeld over beide partijen.

Enig verschil van mening over de precieze inhoud was er wel,erkent Verhees. `De universiteit wilde graag een soort spelletje opde site dat de naam en het adres van de deelnemer registreerde omdaar folders en brochures naar toe te sturen. Wij als hogeschoolzagen daar niks in, omdat dat zoiets is als schieten met losseflodders.' Kessels weet het fijne er niet meer van. `Dat kan zijn.Ons voorlichtingsbeleid is dat mensen die aangeven interesse tehebben, worden geregistreerd om in een databestand te wordenopgenomen.'

Tevreden zijn ze beiden over het bereikte resultaat. `Dereacties in het gastenboek zijn bijna uitsluitend positief', aldusVerhees. Wel meent ze dat er binnenkort maar weer eens nagedachtmoet worden over eventuele vernieuwingen. `De site is nu een jaarin de lucht en blijft natuurlijk niet aantrekkelijk. Zelf zie ikwel wat in een webcam met plaatjes vanuit De Uithof of uit eenkroeg', brainstormt de HvU'er. Ook Kessels ziet de noodzaak vanverversing, maar een webcam? `Zolang die maar niet altijd opéén plek gericht blijft.'

Achter de website hangt ook een statistiekprogrammaatje dat hetaantal bezoekers telt. In september lieten ruim tweehonderd surferszich virtueel rondleiden door een mentor. Daarmee was september eenvan de drukst bezochte maanden. Ontevreden over dat aantal isKessels niet. `Natuurlijk had ik er liever meer gehad, maar ikgeloof niet dat we streefgetallen hebben afgesproken. Maar als jeweet dat we op advertenties soms ook maar tweehonderd totvijfhonderd reacties krijgen, dan vind ik het toch nog heelbehoorlijk.'

Nicolai Schewe