Vergaande samenwerking bio-medische faculteiten

Body: 
De vijf biomedische faculteiten in Utrecht strevenernaar om al in het jaar 2000 een gezamenlijke 'graduate school' opte richten voor al hun promovendi. De school wordt een van despeerpunten van het nieuw te vormen Academisch Biomedisch ClusterUtrecht (ABC), zo blijkt uit een onlangs verschenennotitie.

De oprichting van een biomedische graduate school is een van deprojecten in de door Geneeskundedecaan prof.dr. W. Gispenontwikkelde Uithofstrategie. Doel van dat project is om viaintensieve samenwerking tussen de faculteiten Biologie,Diergeneeskunde, Farmacie, Geneeskunde en Scheikunde te komen toteen 'hecht en herkenbaar' biomedisch cluster, dat de internationaleconcurrentiepositie van het Utrechtse onderzoek moetverstevigen.

Allereerst zal door de vijf decanen een schets worden gemaaktvan het gewenste profiel van het Utrechtse biomedische onderzoek.Met name zal worden bekeken welke mogelijkheden voor excellent eninnovatief onderzoek tot nu toe zijn blijven liggen. Op basis vande uitkomst van deze inventarisatie wordt een zo compleet mogelijkpalet aan opleidingen geformuleerd. Daarin zal enerzijds plaatszijn voor nieuwe initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld dechemische analyse en de biotechnologie, terwijl ook wordt gestreefdnaar uitbreiding van het onderwijsaanbod in de richting van desociale en beleidswetenschappen.

Om greep te houden op de commerciƫle spin-off van hetonderzoek zal op de parkeergarage in de Noord-Oosthoek van deUithof een zogeheten incubator worden gebouwd, eenbedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers op biomedischgebied. In die incubator die samen met het medisch cluster wordtontwikkeld, zullen ook de al bestaande BV's onderdak kunnenvinden.

Een belangrijke doelstelling van het ABC wordt het verstevigenvan de banden met andere wetenschappelijke instituten zoals TNO ende Wageningse universiteit, en met het bedrijfsleven. Op termijnwordt daarom gestreefd naar de aanvraag bij het Ministerie vanEconomische Zaken voor de vestiging in de Uithof van een zogehetenTechnologisch Topinstituut op biomedisch gebied. Volgens de notitiezal daarbij zoveel mogelijk worden aangesloten bij al bestaandesamenwerkingsverbanden en strategische allianties.

EH