Verkiezingen

Body: 
Voor slechts zes van de twaalf personeelszetels in deUniversiteitsraad zullen tussen 15 en 28 april verkiezingen wordengehouden. Voor die zetels zijn twee en in één geval zelfsdrie kandidaten beschikbaar. Voor de andere zes zetels, waaronderdie in de alfa-hoek, heeft zich per zetel maar éénkandidaat gemeld. Bij de studenten staat na drie jaar wel weer eenouderwetse verkiezingsstrijd voor de deur. Naast het UniversitairOverleg Orgaan doen ook Brug, de nieuwe organisatie Oeps en deeenmanslijst Melodie van deeltijdstudent theologie mr.drs. C. Ytsmaeen gooi naar de twaalf studentenzetels. Voor de faculteitsradenzullen de verkiezingen beperkt blijven tot het personeel. Naar hetzich nu laat aanzien komen de studenten in alle faculteiten metéén gezamenlijke kandidatenlijst.