Vijftien bètamedewerkers ontslagbedreigd

Body: 
Vijftien medewerkers bedrijfsvoering van de faculteit Bètawetenschappen hebben deze week te horen gekregen dat in de nieuwe organisatie voor hen geen plaats is. De betrokkenen hebben drie weken om bezwaar te maken.

Met het versturen van de brieven met voorgenomen plaatsingsbesluiten is de reorganisatie van de bedrijfsvoering van de faculteit Bètawetenschappen nagenoeg afgerond. Bij de start van de operatie, die ten doel had om de diensten van vijf voormalige faculteiten samen te voegen, telde de organisatie 239 voltijdse plaatsen. In de nieuwe organisatie zijn dat er nog maar 205. Omdat een aantal medewerkers inmiddels elders werk heeft gevonden of gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan, blijft het aantal ontslagbedreigde medewerkers beperkt tot vijftien (13 voltijdse plaatsen).

Alle medewerkers hebben het voorgenomen plaatsingsbesluit deze week per brief ontvangen. Wie het niet met de inhoud eens is, heeft nog drie weken de tijd om zijn of haar bedenkingen kenbaar te maken. Na een laatste beoordeling van de bezwaren volgt dan op 1 maart het definitieve besluit. Vanaf die dag geldt een ontslagbeschermingstermijn van 15 maanden. De leiding van de faculteit Bètawetenschappen hoopt echter dat voor alle betrokkenen binnen die termijn binnen of buiten de universiteit ander werk kan worden gevonden.

EH