VNO-NCW

Body: 
De vereniging van universiteiten VSNU gaat zich aansluiten bijwerkgeversverbond VNO-NCW. Daarmee hoopt zij haar eigen rol alswerkgeversorganisatie te versterken. De stap van de universiteitenhangt samen met hun nieuwe rol als werkgever. Vanaf 1 januari gaanzij zelf met de vakbonden onderhandelen over de arbeidsvoorwaardenvan hun personeel. Tot nu toe deed de minister van Onderwijs dat,althans voor zover het om lonen ging. De universiteiten denken dekennis van het werkgeversverbond goed te kunnen gebruiken nu zijzelf volwaardig werkgever worden. Echt lid van de VNO-NCW kunnen deuniversiteiten echter niet worden, omdat ze geen privateonderneming zijn. Daarom krijgt de VSNU nu een zogehetenservice-aansluiting. Dat houdt in dat zij geen stemrecht heeft.Maar ze krijgt wel alle informatie die gewone leden ook krijgen enkan deelnemen in commissies en werkgroepen. Dit 'B-lidmaatschap'kost de VSNU zo'n 50.000 gulden contributie per jaar.