Zomernieuws

Body: 
Schaf propedeuse af

29 juni - Universiteiten moeten de propedeuse afschaffen.Opleidingen kunnen dan vanaf het begin de theorie veeldiepgravender behandelen. Dat zei de onderwijspsycholoog prof.dr.L. de Klerk bij zijn afscheid als rector magnificus van deKatholieke Universiteit Brabant. In de propedeuse volgen studenteneen aantal oriënterende vakken, zodat ze weten of ze de juistekeuze hebben gemaakt. Volgens De Klerk, die acht jaar rector was,doen scholen tegenwoordig veel aan studievoorlichting. De kans datscholieren verkeerd kiezen neemt daardoor af.

Bèta is duur

13 juli - Het onderwijs aan een bètastudent is veel duurderdan dat aan een gamma. Dat blijkt uit onderzoek van het CentraalBureau voor de Statistiek (CBS). Eén bèta kost gemiddeld21.000 gulden per jaar. Het CBS heeft de financiëlejaarverslagen van de universiteiten naast elkaar gelegd. Daaruitbleek dat ruim een kwart van alle uitgaven naar de relatief kleinefaculteiten Geneeskunde ging. Aan de grote rechtenfaculteiten werdhet minst besteed, slechts vijf procent. Het kost nog geen 7.000gulden per jaar om één rechtenstudent op te leiden.

Minder beoordelen

13 juli - Onderzoekers moeten niet om de haverklap lastiggevallen worden met evaluaties. Eén keer per vijf jaar isgenoeg. Dat vinden de universiteiten en de wetenschappelijkeorganisaties KNAW en NWO. Zij gaan onderzoeken hoe ze die wenskunnen realiseren. Onderzoekers hebben nu in elk geval te maken metevaluaties door de vereniging van universiteiten VSNU. Wie deeluitmaakt van een onderzoekschool moet ook door de KNAW goedgekeurdworden. En wie subsidie aanvraagt wordt nog eens door NWOdoorgelicht.

Cursusmoe

3 augustus - Hoog opgeleiden besteden minder werktijdaanopleidingen en cursussen. Dat blijkt uit een enquête van hetweekblad Intermediair onder zijn lezers. Drie jaar geledenbesteedden hbo'ers en academici nog vijf weken per jaar aanscholing, nu niet meer dan de helft daarvan. De teruggang is ondermeer een veeg teken voor universiteiten. Die begonnen juist voetaan de grond te krijgen op de markt voor bijscholing.

Bedrijfsleven ontevreden

16 augustus - Het bedrijfsleven is niet te spreken over de'gedragscode' die de universiteiten zichzelf willen opleggen.Daarin staat onder meer dat universiteiten voortaanvennootschapsbelasting gaan betalen over het geld dat zij verdienenop de commerciële markt. Maar universiteiten zouden zichmoeten beperken tot hun eigenlijke werk, vindt werkgeversverenigingVNO/NCW. De universiteiten reageren met hun gedragscode op dekritiek van VNO/NCW van oneerlijke concurrentie. Ze zouden vaakonder de prijs werken, doordat zij overheidsgeld inzetten voormarktactiviteiten. Maar de vereniging is niet tevreden met degedragscode. "Universitaire zalenverhuurders of uitzendbureaus zijnuit den boze", vindt zij.

Bibliotheken ten strijde

s[?mP#a4!#$&

17 augustus - De Nederlandse universiteitsbibliotheken gaansamen met de Koninklijke Bibliotheek (UKB) optrekken in een strijdtegen de hoge prijzen die uitgevers voor tijdschriftabonnementenvragen. Desnoods zullen zij collectief abonnementen opzeggen. DeUB's hebben de afgelopen jaren veel abonnementen de deur uit moetendoen. De abonnementsprijzen zijn in vijf jaar met tien tot honderdprocent gestegen. Maar bibliotheekbudgetten zijn niet gestegen. Hetaanbod van wetenschappelijke informatie verschraalt daardoor,klagen de bibliothecarissen. De UKB wil de strijd om lagereabonnementsprijzen ook in internationaal verband voeren.

HOP

Tijdschriften worden te duur voor de UB's