Geesteswetenschappen kondigt forse bezuinigingen aan

De financiële situatie van de faculteit Geesteswetenschappen dwingt het faculteitsbestuur ertoe verregaande bezuinigingen door te voeren. Met onmiddellijke ingang is een vacaturestop van kracht. In de komende weken moet duidelijk worden welke andere maatregelen getroffen gaan worden.

In een nieuwsbrief stelde het faculteitsbestuur medewerkers eind vorige week op de hoogte van de penibele situatie van de faculteit. Nu de laatste kwartaalcijfers bekend zijn en de begroting voor het volgend jaar klaar is, blijkt de faculteit jaarlijks zo’n 3.3 miljoen euro tekort te komen, dat is ruim 5 procent op een begroting van 55 miljoen euro.

De beschikbare middelen uit de eerste geldstroom voor de faculteit lopen al enkele jaren terug. Met de 2.7 miljoen uit het OCW-fonds Duurzame Geesteswetenschappen heeft Geesteswetenschappen het hoofd boven water weten te houden. De faculteit slaagde er bovendien in de kosten van de bedrijfsvoering en de huisvesting fors terug te brengen. In de afgelopen maanden verhuisden de facultaire onderdelen die gehuisvest waren in De Uithof naar de binnenstad zonder dat daar extra vierkante meters in gebruik werden genomen.

“Maar alles bij elkaar moeten we toch constateren dat de tekorten te groot zijn om zonder pijnlijke maatregelen op te vangen”, stelt faculteitsdirecteur Dirk-Jan den Boer. Omdat liefst 150 fte van het totale personeelsbestand van 650 fte tijdelijk personeel is, hoopt de faculteit met een vacaturestop een behoorlijke financiële stap te zetten.

Den Boer erkent echter dat de effecten van de vacaturestop waarschijnlijk niet voldoende zullen zijn om de faculteit structureel uit de problemen te helpen. Eind deze maand wordt de situatie met departementshoofden en onderzoek- en onderwijsdirecteuren besproken. “We moeten ook een inhoudelijk verhaal hebben op basis waarvan we kunnen bepalen welke andere maatregelen we moeten treffen.”

Den Boer wil in afwachting van dat gesprek nog niet vooruit lopen op de mogelijke aanvullende bezuinigingen en de personele consequenties daarvan. De faculteitsraad heeft na een vertrouwelijke bespreking van de financiële cijfers afgelopen vrijdag gevraagd om een extra raadsvergadering half oktober, nog voordat de faculteit met de bezuinigingsplannen naar het college van bestuur stapt.

In de universiteitsraad zei collegelid Hans Amman maandag dat het geconstateerde tekort bij de Geesteswetenschappen “niet als een donderslag bij heldere hemel komt”. De faculteit is volgens het college van bestuur “niet structureel in balans”. Om die reden is er bij het faculteitsbestuur aangedrongen op maatregelen die tot een definitief sluitende exploitatie moeten leiden.

Daarnaast meldde Amman dat de hulp van KPMG is ingeroepen om de projectadministratie van de faculteit door te lopen. Daaruit kwamen in het recente verleden geregeld “verrassingen” naar voren, constateert het collegelid. “We willen uitzoeken of dat iets met de gehanteerde systematiek te maken heeft.”

Advertentie