Te veel taalfouten? Gezakt!

Taalfouten moeten bij elk eindexamenvak tot puntenaftrek leiden, vinden CDA en SP. Maar staatssecretaris van Bijsterveldt vindt dat te ver gaan. “Scholieren die goed zijn in aardrijkskunde, maar zwak in taal, moeten wel een mooi cijfer kunnen halen.”

De Tweede Kamer is het van harte met het kabinet eens dat het taal- en rekenniveau van leerlingen omhoog moet. Staatssecretaris Van Bijsterveldt en minister Rouvoet kregen donderdag brede steun voor de zogenoemde ‘referentieniveaus’ die ze willen invoeren voor taal en rekenen. Daarin staat per klas en per schooltype gedetailleerd beschreven wat scholieren moeten weten en kunnen. Scholieren die in het schooljaar 2013-2014 examen doen, moeten als eersten voldoen aan de nieuwe eisen. Ze doen een apart rekenexamen en hun taalniveau wordt in het vak Nederlands getoetst.

Toch hadden de kamerleden veel vragen, onder meer naar de positie van leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Ze zijn ook bang dat scholen in een “toetsfabriek” met een “afrekencultuur” dreigen te veranderen. De staatssecretaris sprak sussende woorden en zegde toe dat de invoering van de niveaus voorzichtig zal verlopen en vaker zal worden geëvalueerd.

Een aanvaring was er tussen staatssecretaris Van Bijsterveldt en haar partijgenoot Jan Jacob van Dijk. Die meent dat de verantwoordelijkheid voor een beter taalniveau niet uitsluitend moet liggen bij docenten Nederlands. Hij geeft de voorkeur aan een ‘integrale benadering’ waarin taalfouten bij alle proefwerken en examens meetellen. Met collega Jasper van Dijk van de SP diende hij daartoe een motie in.

Maar Van Bijsterveldt liet zich niet overtuigen. Ze vindt het opleggen van integrale toetsing een te grote inbreuk op de didactische vrijheid van de scholen. Ze denkt dat docenten aardrijkskunde en geschiedenis er niet blij mee zullen zijn als ze hun leerlingen een onvoldoende moeten geven vanwege taalfouten.

Afgelopen dinsdag pasten de ‘Van Dijken’ hun motie enigszins aan. Ze vroegen daarin de regering “te onderzoeken in hoeverre correcte spelling en grammatica op enigerlei wijze kan meetellen in de beoordeling van elk centraal eindexamenonderdeel”. Op die voorwaarde zegde ook de PvdA steun toe. Er zal binnenkort worden gestemd over de motie.

HOP

HOE ZIT HET MET JOUW TAALNIVEAU? DOE DE TAALTOETS:

http://dub.uu.nl/node/211

Advertentie