U-raad akkoord met begroting

Body: 

Een serieuze inspanning om te bezien waar de overhead nog verder kan worden teruggedrongen; en een snelle start met het proces dat moet leiden tot duidelijke keuzes in het onderzoek. Op basis van die twee toezeggingen van het college van bestuur besloot de Universiteitsraad maandag 17 januari om, zij het aarzelend, positief over de begroting 2011 te adviseren.

Een serieuze inspanning om te bezien waar de overhead nog verder kan worden teruggedrongen; en een snelle start met het proces dat moet leiden tot duidelijke keuzes in het onderzoek. Op basis van die twee toezeggingen van het college van bestuur besloot de Universiteitsraad maandag 17 januari om, zij het aarzelend, positief over de begroting 2011 te adviseren.

Met het groene licht van de raad kwam een einde aan een impasse die vijf weken heeft geduurd. Het was niet zozeer de begroting zelf die op 13 december 2010 voor onenigheid zorgde, het was vooral ergernis over de omvang van de universitaire overhead die voor de raad aanleiding was om het college de voet dwars te zetten. Ook vonden de raadsleden dat het college zich teveel afzijdig houdt bij de beleidskeuzes die binnen faculteiten worden gemaakt.

Zowel tijdens de extra vergadering op 16 december als vandaag waren het die twee thema’s - plus de stand van zaken in de faculteit Bètawetenschappen - die de discussie domineerden. Collegevoorzitter Yvonne van Rooy maakte de raadsleden duidelijk dat in Utrecht de afgelopen jaren al fors op de overhead is bezuinigd en dat de UU er in een landelijke vergelijking bepaald niet ongunstig uitspringt.

Secretaresse

Nog eens vijf maal een jaarlijkse teruggang van één procent, iets waarom de raad had gevraagd, was in haar ogen ondenkbaar zonder schade toe te brengen aan onderwijs en onderzoek. “Je kunt wel een secretaresse wegbezuinigen, maar als de hoogleraar dan moet gaan staan kopiëren is het maar de vraag of je wel efficiënt bezig bent.”

College en raad vonden elkaar uiteindelijk in de afspraak dat medewerkers en studenten de komende tijd nadrukkelijk gevraagd zal worden waar naar hun mening nog winst valt te boeken op het gebied van de ondersteuning. Daarbij zal op verzoek van Ruud van den Bos (VLAM) ook de vraag worden betrokken of er geen einde kan worden gemaakt aan de geld verslindende concurrentiestrijd tussen de Nederlandse universiteiten.

Fundamentele keuzes

Heftig was ook de discussie over fundamentele keuzes in het onderzoek die het college naar de mening van de raad te veel uit de weg gaat. Naar aanleiding van de komende bezuinigingen in de faculteit Bètawetenschappen sprak Herre Talsma (VLAM) de vrees uit dat ook die weer met de kaasschaaf zullen worden uitgevoerd. “Om dat te voorkomen, moet u zo snel mogelijk duidelijk maken binnen welke marges de nieuwe decaan kan opereren”, beet hij het college toe.

“U zegt voortdurend dat in het Utrechtse bestuursmodel de decaan het voortouw moet nemen”, vervolgde Talsma. “Prima, maar op een gegeven moment zult u als college van bestuur toch moeten bepalen welke keuzes de universiteit moet maken om klaar te zijn voor de toekomst. U bent het die de decaan de randvoorwaarden moet meegeven waarbinnen hij de bezuinigingen moet doorvoeren. Doet u dat niet, dan loopt u weg voor uw verantwoordelijkheid.”

Focusseren

Van Rooy reageerde als gestoken op de woorden van Talsma. “Wij lopen bepaald niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Kijkt u maar naar de keuzes die hier gemaakt zijn bij de vorming van de zestien focusgebieden. Bovendien gaan we op de ingeslagen weg verder. Juist vorige week hebben we een brief verstuurd naar de trekkers van de focusgebieden met een verzoek om informatie, want we willen verder focusseren. Na 2013 zal Utrecht zeker geen zestien focusgebieden meer hebben.”

De collegevoorzitter toonde begrip voor de wens van de raad om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de koers die de UU in zal slaan. “Maar het is echt onmogelijk om dit soort ingrijpende keuzes stante pede te maken. We moeten zorgvuldig zijn.” Wel zegde zij toe dat de raad al komend voorjaar bij het verschijnen van de Kaderbrief (de universitaire Voorjaarsnota) meer inzicht zal krijgen in de onderzoekskeuzes die de UU zal gaan maken.

Den Haag

Op voorwaarde dat de faculteitsraad Bètawetenschappen aanstaande maandag positief adviseert over de facultaire begroting 2011, besloot de raad vervolgens bij monde van Ankie Dols (VUUR) positief te adviseren over de UU-begroting 2011. Een zichtbaar opgeluchte Van Rooy bedankte de raadsleden voor hun positieve grondhouding. “We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt. En nu samen op naar Den Haag.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail