U-raad eist terugdringen overhead

Body: 

De Universiteitsraad wil dat het aandeel ‘overhead’ in de begroting van de UU tot en met 2015 jaarlijks met één procent wordt teruggebracht. Dat zou betekenen dat over vijf jaar 65 procent van het budget van de UU beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek tegen zestig procent nu.

De Universiteitsraad wil dat het aandeel ‘overhead’ in de begroting van de UU tot en met 2015 jaarlijks met één procent wordt teruggebracht. Dat zou betekenen dat over vijf jaar 65 procent van het budget van de UU beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek tegen zestig procent nu.

Dit advies van de raad staat in een vandaag aan het college van bestuur verstuurde brief. In dat schrijven licht de raad toe waarom zij maandag 13 december een negatief advies over de begroting heeft uitgebracht. Het belangrijkste bezwaar van de raadsleden betreft het feit dat de sturing van het beleid in toenemende mate plaats vindt op basis van geld, ‘terwijl de discussie over de taken die met dat geld kunnen en moeten worden verricht, daarbij achter blijft’.

Toenemende werkdruk

Vanwege de min of meer vaste hoeveelheid geld die jaarlijks wordt gereserveerd voor de ondersteunende diensten in het Bestuursgebouw (onder meer de directie ICT) en de Universiteitsbibliotheek, komen onderwijs en onderzoek - bij een teruglopende bekostiging door Den Haag - steeds meer onder druk te staan.

Hoewel ook het budget van de verschillende diensten de afgelopen jaren (soms fors) is gekort, is er als gevolg van de bezuinigingen op faculteiten toch sprake van een steeds verder toenemende werkdruk voor docenten en onderzoekers en van een verschraling van het onderwijs. ‘Onduidelijk blijft hoe het zit met de keuzes over wat wel en wat niet (meer) te doen’, aldus de brief.

Gebrek aan regie

Een tweede serieus bezwaar van de U-raad betreft het ook al in de vergadering van maandag genoemde gebrek aan regie van het college van bestuur ten aanzien van strategische keuzes binnen faculteiten die de UU als geheel raken. De raad verwijt het college een ‘passieve rol’ bij het aanbrengen van duidelijke kaders voor de bezuinigingen binnen faculteiten. 

Als voorbeeld wordt in de brief het beleid rond de zestien Utrechtse focusgebieden genoemd. Misschien is het wel onmogelijk om op alle zestien gebieden kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek aan te bieden, stellen de briefschrijvers. Een dergelijke afweging kan vanwege de samenwerking over faculteitsgrenzen heen echter nooit binnen één enkele faculteit plaats vinden. Een integrale visie van het instellingsbestuur is van essentieel belang.

Integrale visie

Om aan beide bezwaren tegemoet te komen adviseert de raad het college om het aandeel van de ondersteuning in de UU-begroting de komende jaren terug te brengen van rond veertig naar rond vijfendertig procent. Ook krijgt het college het verzoek om een universiteitsbrede discussie te entameren om tot de genoemde integrale visie te komen.

Omdat zowel raad als college ernaar streven om nog voor de Kerstvakantie uit de huidige impasse te komen, zal het college naar alle waarschijnlijkheid al vandaag, woensdag 15 december, met een schriftelijke reactie op de brief van de raad komen. Donderdagochtend 16 december overlegt een vertegenwoordiging van de raad met het college over de op basis van de briefwisseling te nemen stappen.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail