Vidius gaat studenten in actieweek voorlichten

In februari organiseert Vidius Studentenunie samen met aangesloten studieverenigingen een Utrechtse actieweek om studenten te informeren over de Haagse bezuinigingsmaatregelen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst die de studentenunie woensdagavond organiseerde.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de noodzaak om studenten goed voor te lichten over de Haagse bezuinigingsmaatregelen voor het hoger onderwijs. Daaronder valt onder meer de langstudeerdersboete, de harde knip en het afschaffen van de studiebeurs voor masterstudenten. Wat betekenen deze maatregelen voor de Utrechtse student? Zo loopt de universiteit voorop bij het nemen van enkele maatregelen, zoals de invoering van de harde knip. Veel studenten weten niet wat hen boven het hoofd hangt en daarom wil de studentenbond het initiatief nemen om studenten voor te lichten. Dat kan de studentenbond niet alleen en daarom organiseerde Vidius een informatiedag om draagvlak te krijgen voor de ideeën en commitment daaraan vanuit de achterban.

Verantwoordelijkheid

“De universiteit is terughoudend met voorlichten over de bezuinigingsmaatregelen”, hield Tjolina Proost, voorzitter van VIDIUS de aanwezige bestuurders voor. Toch denkt Proost dat de universiteit een grote verantwoordelijkheid heeft in de voorlichting: “De universiteit zit daarbij wel in een lastig parket. Ze wil pas voorlichten als de besluiten daadwerkelijk zijn genomen.” Diverse andere bestuurders denken daar echter anders over: “De universiteit kijkt als eerste naar het imago”, zegt studentbestuurder Thomas, “als dat niet in gevaar komt, acht ik de kans groot dat de universiteit de voorlichting echt aan studenten overlaat. Pas als het imago in gevaar komt, grijpt de universiteit in.”

Brainstormsessies

Eerst kregen  studentenbestuurders – en medezeggenschappers een bijscholingstraining  in ‘het mobiliseren en bereiken van de achterban’.  De bestuurders discussieerden in kleine groepjes over manieren hoe ze hun achterban kunnen bereiken, door bijvoorbeeld nieuwe media.

Daarna ging het verder met brainstormsessies in kleine groepjes over de manier waarop je studenten zou kunnen informeren. Zo wilden de bestuurders van studievereniging A-Eskwadraat een speciale website – Benikeenlangstudeerder.nl – in het leven roepen waar studenten kunnen testen of ze daadwerkelijk een langstudeerder worden. Zo’n test is volgens de bestuurders laagdrempelig en de uitslag kan via Facebook of Twitter gedeeld worden.

Een andere studentbestuurder opperde het idee om colleges af te gaan en daar voorlichtingspraatjes te houden: ‘onze docenten zijn allemaal tegen de bezuinigingsmaatregelen, dus het moet niet moeilijk zijn om een praatje te mogen houden’, aldus de bestuurder. Aandachtspunt is volgens iedereen dat de voorlichting uniform moet zijn zodat de student niet steeds andere informatie krijgt.

Actieweek

Uiteindelijk kozen de studentenbestuurders voor een actieweek met een uniforme voorlichting voor alle studenten. Die week vindt ergens in februari plaats en een tijdens de bijeenkomst geformeerde werkgroep gaat die week nu vormgeven. Ook kijkt de werkgroep naar de mogelijkheid om onder meer een website op te zetten en ontwikkelen ze gezamenlijk publiciteitsmateriaal. In tussentijd gaan de verenigingen zelfstandig door met het voorlichten van hun eigen leden met behulp van het informatiepakket dat Vididus eerder aan hen heeft aangereikt.

Advertentie