Woonbesturen voelen zich gedupeerd door deal campuscontracten

Bewoners van drie SSH-studentencomplexen voelen zich gedupeerd door huurderskoepel BoKS. Ze verzetten zich tegen de invoering van het campuscontract waarmee BoKS heeft ingestemd.

 

Campuscontract voor de rechter

De Utrechtse rechtbank zal uiterlijk woensdag 23 november uitspraak doen in een geschil tussen de SSH en vijf bewoners van de Cambridgelaan. De huurders weigeren een nieuw huurcontract te ondertekenen waar de campusclausule is ondertekend. 
De huurders vinden het niet rechtvaardig dat zij gedwongen worden een contract te tekenen dat bepaalt dat zij de woning moeten verlaten als zij langer dan een jaar niet meer studeren. Volgens de bewoners hebben zij recht op huurbescherming.
In andere steden speelden eerder dit jaar soortgelijke zaken. In Amsterdam wonnen de bewoners een rechtszaak. In Delft was de uitkomst omgekeerd. Daar won DUWO. 

De Utrechtse rechtbank zal uiterlijk woensdag 23 november uitspraak doen in een geschil tussen de SSH en vijf bewoners van de Cambridgelaan. De huurders weigeren een nieuw huurcontract te ondertekenen waar de campusclausule in is opgenomen.

De huurders vinden het niet rechtvaardig dat zij gedwongen worden een contract te tekenen dat bepaalt dat zij de woning moeten verlaten als zij langer dan een jaar niet meer studeren. Volgens de bewoners hebben zij recht op huurbescherming.

In andere steden speelden eerder dit jaar soortgelijke zaken. In Amsterdam wonnen de bewoners een rechtszaak. In Delft was de uitkomst omgekeerd. Daar won DUWO

 

Wat is belangrijker? De rechten van de huidige bewoners van de Enny Vredelaan, de Warande en de Stadspanden? Of de noodzaak om doorstroming te bevorderen op de Utrechtse kamermarkt, zodat de nieuwe generatie studenten ook op kamers kan? In die vraag zit de kern van het verschil van inzicht tussen huurderskoepel BoKS en drie woonbesturen. 

BoKS stemde onlangs in met de invoer van campuscontracten voor bewoners van de Enny Vredelaan, de Warande en Stadspanden II  (studentenhuizen zonder huurtoeslag). Niet vanaf 2013, zoals de SSH aanvankelijk van plan was, maar na bemiddeling van BoKS pas vanaf oktober 2015 gaat de SSH niet-studerende bewoners van deze complexen uitzetten als gevolg van de invoering van het campuscontract. 

Maar wat door huurderskoepel BoKS wordt neergezet als een goed resultaat van onderhandelingen met de SSH, wordt zeer kritisch ontvangen door de betrokken woonbesturen. De woonbesturen van de Enny Vredelaan, de Warande en de Stadspanden zijn pertinent tegen het met terugwerkende kracht opleggen van campuscontracten, waardoor niet-studerende bewoners op den duur moeten vertrekken. 

Waar de woonbesturen vooral opkomen voor de belangen van de eigen bewoners, daar wil BoKS verder kijken. Ook de belangen van toekomstige studenten moeten gediend worden. Voor die groep is een betere doorstroming van groot belang, zeker omdat er een groot tekort is aan goedkope studentenkamers.

Bij de laatste algemene ledenvergadering van huurderskoepel BoKS stemden de kritische woonbesturen tegen het geven van een positief advies aan het ondernemingsplan van SSH, waar het campuscontract onderdeel van uitmaakt. Maar besturen van andere complexen, waar het campuscontract al is ingevoerd, stemden wél voor, waardoor BoKS besloot groen licht te geven aan de SSH.

Marijke van Bommel (woonbestuur Warande, 650 kamers, 1500 zelfstandige woningen):
“Voor de SSH is het akkoord belangrijk, omdat ze daarmee tientallen rechtszaken tegen huurders kunnen legitimeren. Bovendien kunnen ze in de rechtszaal het argument gebruiken dat zelfs de woonbesturen akkoord zijn gegaan. Dat gebeurde onlangs al tegen vijf Cambridgelaanbewoners. Die zitting liet zien dat de SSH op heel onprettige wijze bewoners een campuscontract probeert op te dringen.”

“Student-zijn is op ons wooncomplex nooit een voorwaarde geweest. Bij ons huren mensen ook als jongere, niet-student of starter. Campuscontracten waren nooit aan de orde. Dat vertelde de SSH ons ook. Niemand kon weten bij ondertekening van het huurcontract dat de SSH de spelregels ging veranderen.”

Nander van ’t Klooster (woonbestuur Stadspanden, 1500 kamers):
“We hebben tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. Samen met de andere woonbesturen hebben we een minderheidsadvies opgesteld (pdf) omdat SSH met de invoering van het campuscontract willens en wetens inbreuk maakt op het huurrecht en de huurbescherming die onze bewoners met een regulier huurcontract genieten.”

“We zouden liever zien dat de SSH en BoKS, samen met de woonbesturen en bewoners van de betreffende complexen, op positieve wijze op zoek gaat naar manieren om de doorstroom te bevorderen. Wij als Stadspanden onderkennen dat het campuscontract nodig is om de doorstroming op de kamermarkt te bevorderen. Maar de invoering gaat ons te snel. En we gaan niet akkoord met de invoering met terugwerkende kracht, dat tast het huurrecht aan van de zittende bewoners.”

studentenhuisvesting

“Wat ik ook wil benadrukken is dat er een onjuist beeld bestaat dat oud-studenten voor studenten bestemde woonruimte bezet houden. Wat wij echter ook vaak zien is dat het vooral de bewoners zijn die problemen hebben van sociale, financiële of maatschappelijke aard die vast komen te zitten door dit beleid. Die zouden juist moeten worden opgevangen binnen het sociale huisvestingsstelsel, enerzijds door (speciale) woonruimte, anderzijds door begeleiding. De oud-studenten die nu nog in studentenkamers wonen, zullen naar onze visie gewoon doorstromen, ware het niet dat de Utrechtse startersmarkt niet functioneert.”

Ivan Henczyk (woonbestuur Enny Vredelaan, 144 kamers, 21 zelfstandige woningen):
“Ons belangrijkste inhoudelijke bezwaar is het met terugwerkende kracht opleggen van campuscontracten aan onze bewoners. Enny Vredelaan is een jongerencomplex, oorspronkelijk gebouwd door Mitros en later door de SSH overgenomen. Er wonen hier van oudsher niet alleen studenten.”

“De SSH heeft pas in 2009 besloten zich voornamelijk op studenten te richten en wil voortbouwend daarop de Enny Vredelaan gaan bestempelen als studentencomplex, en alle niet-studenten eruit zetten.”

“Campuscontracten opleggen aan zittende huurders is niet eerlijk, zeker niet in een tijd waarin de startersmarkt net zo verstopt is als de studentwoningmarkt. Wij storen ons daarom erg aan de beeldvorming van de SSH (bijvoorbeeld in het AD). Ze suggereren dat onze bewoners blijven hangen op een kamer die voor studenten bedoeld is."

Samir Spanja (huurderskoepel BoKS):
“De kamernood is erg hoog. Je moet het daarom vanuit het bredere perspectief bekijken. Dat betekent: zorgen voor een goede instroom van nieuwe studenten, en voor een goede doorstroom van huidige (ex-)studenten. Het mes snijdt aan twee kanten.”

“Wij als BoKS zijn in beginsel tegen het openbreken van bestaande huurovereenkomsten, en dus tegen ongewenst verkorten van woongenot van onze bewoners. We hebben deze kritiek naar de directie en Raad van Commissarissen van de SSH gecommuniceerd.”

“We voeren overleg met de SSH, de gemeente, en de politiek om oplossingen te vinden voor onze afgestudeerde bewoners. Want iedereen heeft recht op een passende woning.”

“Wij als BoKS hebben tijdens de onderhandelingen met de SSH gezorgd voor een overgangsregeling en hebben doorstroommogelijkheden voor de gedupeerde huurders gecreërd. Deze huurders kunnen tot 2015 doorverhuizen naar de zelfstandige woningen van de SSH waar campuscontracten, dankzij ons ingrijpen, niet met terugwerkende kracht ingevoerd gaan worden. Als de plannen van de SSH in originele staat doorgevoerd waren dan was deze mogelijkheid per 1 januari 2012 ook geheel komen te vervallen.” 

Advertentie