40 miljoen voor jonge proffen

Body: 
Psychologie, biologie en werktuigbouwkunde krijgen de komendejaren extra jonge hoogleraren met geld van minister Hermans. Zo kande vergrijzing in deze vakgebieden bestreden worden. Met demaatregel is veertig miljoen gulden gemoeid.

De zogeheten Van der Leeuw-hoogleraren kunnen aangesteld wordenop plaatsen waar over een paar jaar een hoogleraar met emeritaatgaat. Met die tijdelijke dubbele bezetting van een leerstoel wordtvoorkomen dat er geen geschikte wetenschappers voorradig zijn ophet ogenblik dat de 'oude' hoogleraar daadwerkelijk vertrekt.

Zo'n gebrek aan kandidaten kan zich voordoen in vergrijsdevakgebieden. Daar zal over een paar jaar binnen korte tijd eengroot aantal hoogleraren vertrekken. Eerder waren scheikunde enletteren al aangewezen als vakgebieden waar dat gevaar dreigt. Deeerste Van der Leeuw-hoogleraren zijn daar inmiddels aan hetwerk.

Ook de drie nu aangewezen disciplines zijn sterk vergrijsd. Zo'n45 procent van de hoogleraren in deze vakken is ouder dan 55 jaar.Van de biologie-hoogleraren is een derde zelfs zestig jaar ofouder.

Er is veertig miljoen gulden per jaar beschikbaar voor de Vander Leeuw-hoogleraren. De helft daarvan komt van Hermans, de anderehelft van NWO en de universiteiten die zo'n prof krijgen. Naarpsychologie & pedagogie gaat achttien miljoen, naar biologieveertien en naar werktuigbouwkunde acht miljoen. Deze vakgebiedenzijn de laatste die profiteren van de maatregel; het Van derLeeuw-potje is nu leeg.

HOP, HO