75 Miljoen voor vernieuwend onderzoek

Body: 
Er moet een fonds komen voor vernieuwend onderzoek,met tenminste 75 miljoen gulden. Dat schrijft minister Hermans.Hijzelf heeft maar tien miljoen extra voor dat fonds over. Nietveel, vinden de universiteiten, maar wel 'zeer welkom'.

Hermans stuurde vorige week het Wetenschapsbudget naar de TweedeKamer, het stuk waarin hij zijn wetenschapsbeleid van de komendejaren uiteenzet. Daarin kiest hij een andere koers dan zijnvoorganger Ritzen. Niet langer krijgt erkend toponderzoek extrageld. In plaats daarvan wordt onderzoek gestimuleerd op gebiedenwaar vernieuwingen te verwachten zijn.

"De dieptestrategie heeft zes goede topgroepen opgeleverd", zeiHermans bij de presentatie van het wetenschapsbudget. "Maar deprocedure was bureaucratisch en richtte zich alleen op groteverbanden. Juist op kleine schaal vindt vaak zeer vernieuwend, zeerfundamenteel onderzoek plaats, soms door een enkele hoogleraar eneen paar medewerkers. Dat steunen we met devernieuwingsimpuls."

Hermans wil dat er 75 miljoen gulden voor vernieuwing wordtuitgetrokken. Maar zoals al eerder was uitgelekt, neemt hijzelfdaarvan slechts tien miljoen voor zijn rekening. Nog eens vijftienmiljoen komt wel van zijn begroting, maar was al eerder in beheergegeven van de landelijke onderzoeksorganisatie NWO. De rest vanhet geld komt van de universiteiten en - opnieuw - van NWO. Dieleveren ieder 25 miljoen.

Onderzoeksorganisatie NWO krijgt een sleutelrol in de verdelingvan het vernieuwingsgeld. Zij gaat in overleg met onder meer deacademische wereld de wetenschappelijke en maatschappelijk thema'sbepalen waarnaar onderzoek verricht moet worden. Ook zal zijuiteindelijk de onderzoeksprogramma's selecteren.

In een eerder concept van het Wetenschapsbudget speelde Hermansmet de gedachte geld apart te zetten voor de alfa- engamma-wetenschappen. Die visten in de dieptestrategie volledigachter het net en liepen dus veel geld mis. Maar een vergoedingachteraf daarvoor is te elfder ure uit Hermans' plannen geschrapt.Nu schrijft de minister slechts dat de alfa- en gamma-vakken "eenextra accent" kunnen krijgen in de vernieuwingsimpuls.

HOP, HO

Voor reacties op het Wetenschapsbudget zie hetartikel 'Er is ons een worst voorgehouden die nietbestaat'