Aansluiting VWO met universiteit

Body: 
Het Scholennetwerk, waarin docenten uit het VWO en WOsamenwerken om de aansluiting tussen beide typen onderwijs tebevorderen, kreeg vorige week donderdag een extra injectie. Dedrukte rondom 'doorstroomprofielen' en het studiehuis -onderwijskundige vernieuwingen in het VWO - deed de aandacht voorhet netwerk verslappen. Het netwerk wil nu juist op dievernieuwingen inspelen door zogeheten 'vaknetwerken' in het levente roepen, waarbinnen docenten uit eenzelfde 'schoolvak' ofdoorstroom-profiel gaan samenwerken. Elk vaknetwerk kreeg in hetMinnaertgebouw zijn eigen coupé om zich te buigen over devraag wat WO- en VWO-docenten aan elkaar kunnen hebben bij hetontwikkelen van onderwijsmateriaal, het kiezen van lesstof of hetinvullen van practica.


[Bijschrift bij een foto]