ACCU

Body: 
Voordat zij kan instemmen met een mogelijke overname van hetACCU door Cap Gemini wil de Universiteitsraad meer informatie vanhet college van bestuur. Dat bleek maandag tijdens eencommissievergadering. De raadsleden misten met name een advies vande universitaire adviescommissie Informatisering. Ook vroegen zijom gegevens over de manier waarop andere universiteiten met hunIT-bedrijf omgaan. Bij gebrek aan deze informatie weigerde decommissie nu al een positief advies te geven over de plannen vanhet college van bestuur. De commissie drong overigens niet ofnauwelijks aan op de eerder door het college toegezegde verkenningnaar alternatieven voor overname door Cap Gemini.