ACCU 'om niet' naar Cap Gemini

Body: 
Het college van bestuur heeft vorige week hetprincipebesluit genomen om automatiseringsbedrijf ACCU over tedragen aan Cap Gemini. De transactie vindt plaats met geslotenbeurzen.

Het nieuws over de overname werd door de collegeleden J.Veldhuis en B. van Vucht Tijssen bekend gemaakt tijdens een drukbezochte bijeenkomst van ACCU-medewerkers. De overeenkomst ophoofdlijnen tussen universiteit en Cap houdt in dat het ACCUintegraal opgaat in Cap Gemini. Alle werkzaamheden die het ACCU opdit moment voor het college van bestuur verricht, zullen de komendedrie jaar tegen hetzelfde tarief worden voortgezet door de Europeseautomatiseringsgigant. Aan de huidige ACCU-medewerkers wordt eendienstverband bij Cap aangeboden op basis van de universitairearbeidsvoorwaarden. Bovendien zal Cap fors investeren in eenscholingsprogramma voor de nieuwe medewerkers. Als prijs voor hetinwilligen van de universitaire voorwaarden heeft Cap bedongen datde transactie met gesloten beurzen zal plaatsvinden.

De sfeer tijdens de bijeenkomst was geladen, niet in het minstdoor een aantal minder gelukkige bijdragen van de zichtbaargespannen collegeleden Veldhuis en Van Vucht Tijssen. Ze konden hetACCU-personeel niet overtuigen van de onontkoombaarheid van het nugenomen besluit. Met name hun suggestie dat het ACCU onvoldoendekwaliteit zou hebben om zelfstandig te kunnen overleven, zorgde bijde medewerkers voor opwinding. Dit te meer daar de collegeledeneerder hadden gezegd dat de belangstelling van Cap moest wordengeïnterpreteerd als een compliment voor de kwaliteit van hetbedrijf.

"Wij staan als universiteit onder druk en dan rijstonvermijdelijk de vraag wat te doen met dingen waarin wij niet degrootste deskundigheid hebben", aldus Veldhuis in antwoord op eenvraag van Dienstraad-voorzitter Alex Goyarts. "Juist ja, wij zijndus niet deskundig", was het cynische commentaar uit de zaal. "Enbovendien, als Cap Gemini zoveel waardering voor ons heeft, waar isdan dat uitgebreide scholingsprogramma voor nodig?"

Maar het college hield voet bij stuk, en Van Vucht Tijssenmaakte duidelijk dat ook het feit dat een meerderheid van deACCU-medewerkers tegen de overname is - ook al is die meerderheidblijkens de meest recente enquête iets geslonken - voor hetcollege geen zodan aan de dijk zet. "Wij vinden uw mening heelbelangrijk, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit besluit beter iszowel voor de kwaliteit van de dienstverlening als voor uweigenprofessionalisering."

De komende weken zal het nu gesloten principe-akkoord wordenbesproken met de ambtenarenbonden en de Universiteitsraad.Overigens deelde het college tijdens de bijeenkomst mee dat hetverzoek van de Universiteitsraad om een verkenning naar handhavingvan een universitair ACCU "vanwege technische en beleidsmatigebelemmeringen" niet is uitgevoerd.

Inmiddels heeft op woensdagmorgen een eerste overleg plaatsgevonden tussen de Dienstraad van het ACCU en eenvertegenwoordiging van Cap Gemini. Afgesproken is dat er op kortetermijn een aantal informatieve bijeenkomsten voor het personeelzullen worden belegd, waarbij de Dienstraad zich constructief zalopstellen. Daarna zal een nieuwe peiling naar de mening van hetACCU-personeel worden gehouden. Mocht meer dan vijftig procent vande medewerkers bij die gelegenheid verklaren dat zij geen toekomstzien bij Cap Gemini, dan verklaart het bedrijf zich, aldusonderhandelaar Van Burg, bereid om van de voorgenomen overname afte zien.

EH