Afsluiten Münsterlaan overbodig

Body: 
Voor een goede ecologische verbinding tussen hetlandgoed Oostbroek en het Kromme Rijngebied zijn drastischeingrepen zoals het afsluiten van de Münsterlaan en het gravenvan een nieuwe sloot niet nodig. Een meer milieuvriendelijk beheervan het oostelijk weidegebied zorgt voor een even goedresultaat,

Dat blijkt uit het rapport 'Bloemrijke sloten' van deWetenschapwinkel Biologie dat werd opgesteld in opdracht vanproefboerderij De Tolakker. Dit onderdeel van Diergeneeskunde hadde winkel om advies gevraagd over een meer milieuvriendelijk beheervan het facultaire weidegebied in het oosten van De Uithof. Ookwilde de faculteit weten op welke manier de in het groenplan voorDe Uithof voorziene ecologische corridor tussen Oostbroek en deKromme Rijn het best gestalte kon krijgen.

De aanleg van een dergelijke verbindingsstrook, die planten endieren de kans geeft om 'over te steken', kwam voor het eerst tersprake in 1994. Om de groeiende verstedelijking van hetUithofgebied tegen te gaan, stelde een ecologisch adviesbureau deaanleg voor van een strook van 25 meter breed. Na bezwaren vanDiergeneeskunde tegen een dermate groot beslag op de facultaireproductieweilanden, werd in het universitaire inrichtingsplanuiteindelijk gekozen voor de aanleg van een strook met houtwallenen sloten van ongeveer vijftien meter breed. De corridor moestkomen op het tracé van de huidige Münsterlaan.

Volgens biologiestudente Maria de Rijke die het onderzoekuitvoerde, is een zo drastische ingreep echter helemaal niet nodig.Wanneer in het omringende weidegebied voldoende aandacht wordtgeschonken aan een ecologisch beheer, dan is de aanleg van eenenkele plas-dras strook en het vervangen van de populieren die vannature niet in het Uithofgebied thuishoren door bijvoorbeeldmeidoorn, els of lijsterbes al voldoende om een goed functionerendecorridor langs de Münsterlaan te laten ontstaan.

EH