Alle hoger opgeleiden mogen voor de klas

Body: 
Iedereen met een hbo- of universitaire opleiding moetvoor de klas kunnen staan vindt minister Hermans van Onderwijs. Hijheeft deze week zijn plannen tegen de dreigende lerarentekortengepresenteerd.

Volgens Hermans zijn er het komende decennium jaarlijks zo'n8500 extra leerkrachten voor basisscholen nodig, en 5500 voor hetvoortgezet onderwijs. En aangezien de belangstelling voor de

lerarenopleidingen achteruit holt, wil de minister zich opnieuwe

doelgroepen gaan richten. Hij wil daarvoor tot 2002 ongeveer250

miljoen gulden uittrekken.

In zijn nota Maatwerk voor morgen - waar de Tweede Kamerzich

eind mei over buigt - stelt hij dat ook mensen zonder

onderwijsbevoegdheid les moeten kunnen geven. Zij dienen danwel

aan bepaalde eisen te voldoen. "Bij onbevoegden denk ik nietaan

iemand uit een patatkraam", zei hij tijdens de presentatie.De

kandidaten moeten minimaal een hbo-diploma hebben en bereidzijn

bijscholing te volgen.

Het is bovendien de bedoeling dat de lerarenopleidingen hen eentest afnemen, waaruit blijkt of ze geschikt zijn voor hetleraarschap. De eisen waaraan de toekomstige docenten moetenvoldoen, worden de komende maanden op papier gezet door mensen dieal in het onderwijs werken. Hermans wil die eisen om de vijf jaarbijstellen.

Een aantal lerarenopleidingen loopt al vooruit op de plannen vanHermans. De Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), de ChristelijkeHogeschool Noord-Nederland in Leeuwarden (CHN) en HogeschoolWindesheim in Zwolle hebben net aangekondigd nauw te gaansamenwerken. Ze willen een brede studie aanbieden voor docenten

voor het basisonderwijs, de lagere en de hogere klassen vanhet

voortgezet onderwijs, het hbo en universiteiten.

Het idee is dat studenten gemakkelijk van het ene typelerarenopleiding op de andere kunnen overstappen. Maar ook datbijvoorbeeld pabo-studenten de bevoegdheid kunnen krijgen om les tegeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat was tot nogtoe niet mogelijk, maar Hermans gaf dinsdag zijn fiat.

Het plan van de VU, de CHN en Windesheim past in de visie vanHermans. Hij wil dat lerarenopleidingen meer gezamenlijkeopleidingsvarianten gaan aanbieden, waarbij de strenge scheidingwordt losgelaten. De opleidingen moeten ook meer routes ontwikkelendie geschikt zijn voor zogenoemde zij-instromers, mensen diewerkervaring hebben opgedaan buiten het onderwijs. De ministerdenkt bijvoorbeeld aan duale routes,waarbij de studenten leren enwerken combineren.

In reactie op de plannen van Hermans heeft de onderwijsvakbondal

laten weten dat het aanstellen van onbevoegde docenten eennoodmaatregel is, waaraan gezien de grote behoefte aan docentenechter niet valt te ontkomen. De AOb vreest wel dat "de lat te hoogis gelegd in relatie tot de omvang van het tekort".