'Als het vol is, is het er verdraaid gezellig'

Body: 
Een half jaar Faculty Club

"Als ik nou geweten had waarvoor je kwam, hadden weaan het einde van de dag in de Faculty Club kunnen afspreken", zegtprof.dr. Dop B"r. De experimenteel neuroloog ontvangt me in plaatsdaarvan in zijn werkkamer in het AZU.

Het lijkt er inderdaad op dat de Faculty Club 'Helios' in hetAcademiegebouw - ingang: Achter de Dom 7 - een soort tweede thuisvoor B"r is. Met toenemend enthousiasme vertelt hij over deuniversitaire club naar Engelse snit waarvan hij voorzitter is.Personeelsleden en alumni kunnen à raison van 95 of 150 guldenper jaar lid worden. In ruil daarvoor kunnen ze in Helios tussen 'sochtends elf en 's avonds negen uur een collega of bekendeontmoeten onder het genot van een glaasje, een partijtje biljart ofeen maaltijd. Een lidmaatschap voor het leven kan óók enkost 2000 gulden.

"De benedenruimtes houden we exclusief voor de leden", verteltB"r. "Dat heeft nu nog als consequentie dat het daar voller zoukunnen zijn. Er is beslist belangstelling voor de 'huiskamer', maarmet pieken en dalen. Zo'n maandagavond rond dinertijd is het erstil. Amsterdamse collega's hebben ons verteld dat het bij hen tweetot drie jaar heeft geduurd voordat de club écht goed liep; zolang willen wij er niet over doen. Maar de benedenverdiepingopenstellen voor niet-leden, nee. Leden moeten toch ietsterugkrijgen voor hun 150 gulden."

Niet-leden kunnen de bovenverdieping huren voor een oratie- ofpromotiebuffet, een alumni-reünie, een vakgroepsbespreking,een congres of een werklunch. Dat loopt goed: de boekingen rollenbinnen, zowel voor de Sterrecamer, die zo'n 15 à 25 mensen kanherbergen, als voor de Kanunnikenzaal waarin 70 à 80 gastenterecht kunnen. "Maar leden worden op allerlei manierenvoorgetrokken", beklemtoont B"r nog maar eens. "Zij kunnenexclusief gebruik maken van de fietsenstalling, de biljart- enhuiskamer en - wat met de lente in zicht zeer aantrekkelijk begintte worden - van de prachtige tuin die bij de club hoort. De prijzenvan de bovenverdieping die we voor hen doorberekenen zijn veelscherper, soms is er sprake van een reductie van wel zestigprocent."

Dat het grootste deel van de universiteit in de Uithof zit, iswel een handicap, maar ook weer niet helemaal. "Het Academiegebouwis met fiets en bus heel goed bereikbaar. Als er al een drempel is,dan is die niet fysiekmaar psychologisch", meent de hoogleraar, diezelf bij voorkeur de fiets neemt en daaraan een "uitstekendeconditie" zegt te hebben overgehouden. "Maar de Uithof kan niet optegen de allures van de binnenstad. Waar zou je hier een clubmoeten vestigen? Boven in het Van Unnikgebouw? Mooi uitzichtwellicht, maar stijl...?"

De ruimtes in de binnenstad hebben wel degelijk cachet, hoewelB"r het nog een beetje te steriel vindt. "Zoals een net opgeleverdewoning", meent hij. "Het is allemaal nog een beetje te mooi. Maarik ben in gesprek met Peter de Haan, de directeur van hetUniversiteitsmuseum, om de boel op te vrolijken. Geenhoogleraarsportretten, want die hebben we genoeg in hetAcademiegebouw. De Haan dacht aan oude affiches vanStudentenlustra. Maar als je er zit en naar buiten kijkt", zwijmeltB"r verder, "dat uitzicht op Paushuize en die tuin... Waar zou jeliever na je werk even een biertje gaan drinken? Als het vol is, ishet er verdraaid gezellig."

Inmiddels hebben zich 800 leden aangemeld. Via een pasje hebbenze toegang tot Helios, maar nog niet alle pasjes zijn geleverd."Dat loopt nog niet zo soepel." Per avond bezoeken tussen de 5à 20 leden daadwerkelijk de geroemde ambiance. "We denkenerover een programma te bieden", aldus B"r. "Maar ik kan me ookvoorstellen dat als je hier komt om rustig een borreltje te drinkenen een krantje te lezen, of om wat te werken - wat met deaanwezigheid van telefoon-, computer-, e-mail-, fax- eninternetfaciliteiten heel goed mogelijk is - dat je dan niet zo'nbehoefte hebt aan een barpianist of een gedichten-declamatie. Maarwe zijn er mee bezig. In samenwerking met Studium Generalebijvoorbeeld, op bepaalde tijdstippen en in de bovenzalen, zou erbest iets te organiseren zijn waarmee de aantrekkingskracht van deFaculty Club verhoogd wordt.

"En er moet een snelle daghap komen", besluit B"r." "De cateraaris uitstekend en de kwaliteit van de maaltijden is buiten kijf.Maar er moet iets komen dat als je aan het eind van de dag,vóór een avondvergadering bijvoorbeeld, snel even wiltdineren, dat er dan ook snel iets geserveerd kan worden."

Armand Heijnen

Voor meer informatie op opgave kunt u zichwenden tot de gastheer/clubmanager J. Bonenkamp, Achter de Dom 7,3512 JN of telefonisch: 253.9910