'Als ik verhonger mag ik vast wel bij mijn ouders komen eten'

Body: 
Het is september en duizenden eerstejaars beginnen aan eengroot avontuur. Oude vrienden blijven achter en de nieuwe moetennog gemaakt worden. Zal de studietijd zo mooi zijn als ze hopen?Zes aankomende studenten vertellen over hun plannen enverwachtingen. Aan de stad zal het niet liggen: "Utrecht is bijnanet zo gezellig als Maastricht."

Zes eerstejaars stellen zich voor:

'Als ik verhonger mag ik vast wel bij mijn ouders komeneten'

Alette van Doggenaar


Voor bier en lekker eten moet je tijd m'ken

Bram Voncken (21)

Afkomstig uit: Meerssen (L)

Studie: Sociale Geografie

Toprecept: Kip-kerrieschotel met rijst.

Dit jaar begint Bram met de studie Sociale Geografie, maar inmei had hij nog hele andere plannen. Hij was bezig met hetvoorbereidend jaar voor de Conservatoriumopleidingmuziekregistratie in Den Haag.

"Muziek is mijn grootste hobby", vertelt Bram. "Ik ben drummerbij een jongerenkoor en in Maastricht zat ik ook in eenjazz-funkband."

Die band ligt helaas op zijn gat. "Iedereen ging studeren en metvijf mensen in vijf steden een band hebben, dat schiet niet op."Hij had hard gewerkt in het voorbereidend jaar maar hettoelatingsexamen voor het Conservatorium liep op een teleurstellinguit. "Ik vond het wel goed gaan", vertelt Bram. "Maar zij vondenvan niet. Volgens de docenten had ik te weinig muzikaleontwikkeling doorgemaakt."

Het was uit met de droom om zijn beroep te maken van de muziek.Nu wordt het dus Sociale Geografie. Jammer van die muziek, maar eenramp is het nu ook weer niet. "Sociale Geografie was eigenlijkaltijd mijn eerste keus. Tenminste, totdat ik hoorde van diemuziekopleiding." Hij denkt dat hij de planologische kant uit wil.Stedenontwikkeling, stadsvernieuwing, dat soort onderwerpen vindthij interessant. Hij kijkt ook altijd naar de gebouwen in een staden heeft weleens overwogen om architectuur te gaan doen.

Over de gebouwen in Utrecht kan hij nog niet veel zeggen."Daarvoor ken ik de stad nog te weinig", zegt Bram. Maar wat hijwél weet is dat Utrecht een gezellige indruk maakt, met zijnoude kleine binnenstad."Bijna net zo gezellig als Maastricht", zegthij, en dat is een groot compliment uit de mond van een Limburger."Maastricht is gemütlich, minder gestresst."

Het was eerder de stad dan de inhoud van de studie die hem voorUtrecht deed kiezen. "De inhoud van de studie kan ik niet zo goedvergelijken", vindt Bram. "Alleen weet ik dat Amsterdam meerpolitiek gericht is en dat trekt me niet zo."

In Den Haag zat hij ook al op kamers en dat vindt hij inéén woord heerlijk. "Je moet je thuis voor allesverantwoorden. Nu trek je de deur achter je dicht en je gaat.Niemand die vraagt hoe laat je thuis komt."

Hij is van plan om actief te worden bij de VUGS, destudievereniging van Sociale Geografie. En sport? "Wanneer je zoalsik, drie, vier dagen per week op stap gaat, dan moet dat eigenlijkwel", zegt Bram, terwijl hij zich met een veelbetekenende blik opzijn buik roffelt. "Ik hou gewoon van lekker bier en goed eten." Endruk of niet: "Daar moet je tijd voor m'ken."


Geen geklets meer achter je rug

Sietske Veenman (19)

Afkomstig uit: de laatste twee jaar op Cura aogewoond.

Studie: Biologie.

Toprecept: Pannenkoeken

Eén week voor de intoductie kwam ze vanuit Cura ao naarNederland en toen hoorde ze pas dat ze uitgeloot is voorDiergeneeskunde. "De informatie was wel opgestuurd", verteltSietske. "Maar naar een oud adres van mijn ouders op Bonaire, dusdie heb ik nooit gekregen."

Hals over kop heeft ze zich nu nog aangemeld voor Biologie.Jammer is het natuurlijk wel dat ze haar favoriete studie niet kangaan doen, maar ze is er tamelijk laconiek over.

"Mijn moeder zegt altijd: 'Het zal wel een doel hebben als dedingen gaan zoals ze gaan'," vertelt Sietske. "Daar geloof ik ookwel in. Ik probeer het volgend jaar nog één keer, en danniet meer." Misschien dat ze nog in Engeland of België kijktnaar de mogelijkheden. Door haar jarenlange verblijf in hetbuitenland - drie jaar op Bonaire en twee jaar op Cura ao - voeltze zich helemaal niet gebonden aan Nederland.

"Het is heel raar om weer in Nederland te zijn", vertelt ze. "Ikben op mijn twaalfde vertrokken en er is heel veel veranderd. Ikheb bijvoorbeeld moeten leren hoe een strippenkaart werkt."

Wat ze het meest zal missen zijn de stranden en de zee van Curaao.Maar gelukkig zijn bijna al haar vrienden van school ook naarNederland gekomen om te gaan studeren. Zowel Nederlanders alsAntilianen. Ze zullen elkaar dan ook zeker vaak opzoeken.

Op Cura ao heeft ze ook op kamers gewoond, dus ze weet wel watdat is. Het grote verschil zal zijn dat daar voor haar werdgekookt, en dat ze dat nu zelf zal moeten doen. Haar moeder heefthaar heel veel tips en recepten meegegeven.

Haar ouders woonden de laatste jaren op Bonaire terwijl Sietskeop Cura ao zat. "Ik ben er dus al aan gewend dat ik ze niet elkedag zie", zegt ze. "Maar nu moet ik er aan wennen dat ik ze eenjaar niet zie." Met schrijven en bellen zal ze proberen om zoveelmogelijk contact te houden. Het heeft ook voordelen om weg te zijn."Ik kan daardoor juist beter met mijn broertje opschieten, want wemissen elkaar en dan heb je nooit meer ruzie."

Wat ze absoluut niet zal missen van Cura ao is het gekletsachter je rug. "Iedereen kent iedereen en ze bemoeien zich ookallemaal met je. Hier is er tenminste niemand die zegt: 'Dat ga ikaan je vader vertellen'."

Sietske verwacht eigenlijk niet dat de studie haar veel moeitezal kosten. "Ik heb gehoord dat je heel veel stof van de middelbareschool opnieuw krijgt." Diergeneeskunde wilde ze doen om daarnanaar Afrika te gaan. "Safari's organiseren en documentaires maken.Ik wil graag wilde dieren bestuderen en dan later in een dierentuinwerken. Als je ze in het wild hebt gezien weet je beter hoe zereageren."

Ook al is ze uitgeloot, dat plan heeft ze nog niet laten varen.Met Biologie is zoiets ook vast wel te realiseren, denkt ze.


Discipline, dat zal het moeilijkst zijn

Paulien Peet (18)

Afkomstig uit: Hilversum

Studie: Sociale Geografie

Toprecept: Soep uit blik

Het kiezen van een studie was nog niet zo eenvoudig, vondPaulien. Ze heeft zich vorig jaar volop georiënteerd maar erwas eigenlijk geen enkele studie bij waar ze echt warm voor liep."Ik ben bij Nederlands geweest", vertelt ze, "en bij de school voorjournalistiek en bij alle mogelijke sociale studies." Wel leuk,vond ze, maar lang niet leuk genoeg. Tot een bekende haar desuggestie aan de hand deed om Sociale Geografie te gaanstuderen.

Het lag voor de hand om Utrecht te kiezen omdat dat dichtbij is.Amsterdam is ook wel dichtbij maar veel te groot naar haarsmaak.

Hoewel Hilversum op reisafstand ligt, wil Paulien tóch opkamers, net als haar twee zussen die hier ook studeren. "Ikverwacht elk moment een brief van de SSH", vertelt ze. Twee maandengeleden kreeg ze te horen dat ze over ongeveer twee maanden aan debeurt zou zijn, dus lang kan het niet meer duren.

Op kamers gaan lijkt haar wel wat. "Zelfstandig worden,vrijheid. Als je om tien uur 's avonds wil eten, of om vier uur 'smiddags, dan moet je dat zelf weten." Het zal wel even wennen zijnom allemaal dingen te regelen, zoals eten, wassen, verzekeringen,uitkomen met je geld.

"Je moet goed plannen", denkt Paulien. "Het zal wel tijd kostenom dat vlekkeloos te laten verlopen." In principe staan haar oudersop het standpunt dat ze het moet redden met de toelage die ze haargeven. "Maar als ik verhonger mag ik vast wel komen eten."

Haar oude vriendenclubje van de middelbare school zal ze hetmeest missen. "We willen wel contact houden, maar iedereen gaattoch zijn eigen weg."

Misschien dat het in het begin wel een beetje eenzaam is,verwacht Paulien. "Maar als je eenmaal contacten hebt gelegd, valthet wel mee." Omdat iederéén nieuw is en vrienden moetmaken zal dat best lukken. "Er is overal introductie en je merktvanzelf wel met wie je op kunt schieten."

"Ik verwacht wel dat het zwaar zal worden", zegt Paulien. "Ikheb niet zo heel veel leerdiscipline en ben erg geneigd om dingenvoor me uit te schuiven. Dit jaar is er ook geen moeder meer in debuurt die zegt dat ik huiswerk moet gaan doen."

De vrije tijd wil ze deels vullen met Biton, tafeltennissen bijhaar oude club ("je moet niet alles tegelijk veranderen"), enesperanto. Haar vader en zus gingen haar voor als fanatiekesperantist. Deze zomer is Pauline naar een esperanto congresgeweest in Kroatië en het sprak haar wel aan. Vandaar ook datze tijdens de introcuctie een sticker draagt waarop staat: 'Metesperanto de wereld rond'.


Interessant om mensenkennis op te doen

Cecile Reijnders (18)

Afkomstig uit: Driebergen

Studie: Psychologie

Toprecept: Geen

Vorig jaar zat Cecile nog op de Academie voorLichamelijkOpvoeding in Amsterdam. Ze kreeg daar ook Psychologie enPedagogiek in het eerste jaar, vertelt ze. "Daar wilde ik eigenlijkliever mee verder. Ik vind het interessant om mensenkennis op tedoen."

Twee weken voor de zomer kwam ze erachter dat een propedeuse vaneen HBO opleiding al voldoende is om toegelaten te worden tot eenuniversiteit. Ze heeft er even over moeten nadenken maar besloot deoverstap te maken.

Ze is blij dat ze nu geen stage meer hoeft te lopen op scholen."Het lijkt me helemaal niet leuk om les te geven aan eenongemotiveerde groep."

Wat ze wél leuk vindt is lesgeven aan een groepgehandicapten. Dat wil ze ook zeker blijven doen komend jaar. En zehelpt nog bij haar oude turnvereniging.

Maar verder zal het toch vooral op geestelijke arbeid aankomenin haar nieuwe studie. "Zo groot is het verschil nu ook weer niet",relativeert Cecile. "Op de ALO kregen we ook theorie. Er waren weleens jongens die dachten: 'Ha lekker de hele dag sporten', maar datviel dan vies tegen." Waar ze wel een beetje tegenop ziet is deEngelse literatuur. Maar ze is optimistisch en denkt dat het eenkwestie van wennen is.

Jammer ook om haar oude klas achter te laten. "Je bent op de ALOheel actief met elkaar bezig. Je moet elkaar bijvoorbeeld vangenbij het turnen, dat schept een hele sterke band. Ik denk dat je opde universiteit veel minder intensief met elkaar omgaat." Sommigeoud-klasgenoten zal ze zeker blijven zien.

Ze blijft voorlopig nog thuis wonen. "Ik vind het wel leukthuis", zegt Cecile. "Op kamers kan altijd nog."


Zorgen dat er WC-papier is

Joris Wiegersma (18)

Afkomstig uit: Groningen

Studie: Muziekwetenschappen

Toprecept: Denkt dat hij alles wel kan koken

Sinds de introductie bevriend met

Jasper Kesteloo (18)

Afkomstig uit: Noordwijk

Studie: Informatica

Toprecept: Geen

Joris zag zijn mentorgroepje niet meer zitten en is overgelopennaar dat van Jasper. Ze vermaken zich wel samen. Wat ze vooralgemeen hebben is hun liefde voor muziek. Jasper heeft gezongenineen black metal band maar die is nu ter ziele. Misschien dat hij inUtrecht weer bij een nieuwe band kan. Samen met Joris hoopt hijkomend jaar veel concerten te bezoeken; vooral de OV-kaart biedtwat dat betreft ongekende mogelijkheden.

Joris speelt in zijn vrije tijd bas in Abort-us, eenNederlandstalige rapband. Elke zaterdagmiddag repeteren ze in deslaapkamer van zijn ouders en hij is van plan om dat te blijvendoen, ook als hij in Utrecht studeert. Aangezien muziek "hetbelangrijkste in zijn leven" is heeft Joris voorMuziekwetenschappen gekozen. Uiteindelijk wil hij graag festivalsen popconcerten organiseren. Dat hij om zijn bul te halen ook eenportie H"ndel en Mozart tot zich zal moeten nemen kan hem nietschelen: "Dat vind ik ook mooi."

Op kamers wonen lijkt hem wel leuk maar "je moet wel alles zelfdoen. Zorgen dat er WC-papier is enzo." Van het eerste jaar heefthij niet al te hooggespannen verwachtingen. "Er wordt mij van allekanten verteld dat het eerste jaar niet echt leuk is omdat allesvast ligt." Waar hij zich het meest op verheugt? "Nieuwe vriendenmaken en in nog meer bandjes spelen."

Jasper heeft voor Informatica gekozen omdat hij software vancomputers interessant vindt, maar ook omdat een goede toekomst opdie manier verzekerd is. "Je wordt er voordat je afstudeert aluitgepikt en dan krijg je meteen een auto van de zaak."

Jasper verwacht wél dat hij zich een beetje zal moetenaanpassen. Als het nodig is zal hij zijn lange haar wel afknippen."Je moet toch een beetje representatief zijn." Wel jammer dataanpassen nodig is. "Ik zou liever mezelf blijven maar dat moet danmaar in mijn vrije tijd."

"Gaaf", vindt hij het om op kamers te wonen. "Vooral omdatUtrecht zo gaaf is. Je kan alles zelf beslissen en je hebt geengezeur meer." Hij zit met nog twee jongens in een flat en dat iswel gezellig.

Nog méér gezelligheid hoopt hij te vinden in eenstudentenvereniging. Hij twijfelt nog tussen Biton en Unitas. Zijnvriendin zit in Leiden en die zal hij wel missen, maar het blijftvast wel aan.