'Als ze ons hadden willen houden, hadden ze echt wel een plek voor ons gevonden'

Body: 
Uithof Inn na veertien jaar ter ziele

'Als ze ons hadden willen houden, hadden ze echt wel een plekvoor ons gevonden'

Wie vanmiddag besluit om even een biertje te gaanpakken in de Uithof Inn, wordt daar geconfronteerd met deonheilspellende tekst boven de bar: Nog 6 dagen. Als de advocatenvan universiteit en café niet op het laatste moment een wonderbewerkstelligen, zal er vanaf 2 april stilte heersen op de plek dievoor generaties docenten en studenten gold als oase in de Uithofsesteenwoestijn. Hoe heeft het zover kunnen komen?

"Het college van bestuur vindt een voorziening zoals de UithofInn uiterst belangrijk voor de leefbaarheid van De Uithof. Dedreigende sluiting gaat ons evenzeer aan het hart als u." Aldusuniversiteitssecretaris Wim Kardux op 8 februari van dit jaar inantwoord op vragen van de studentenfractie in deUniversiteitsraad.

Het waren mooie woorden van Kardux, maar in de Uithof Inn werdenze met hoongelach ontvangen. Mooie woorden had het college vanbestuur de afgelopen jaren wel vaker gesproken. Maar als puntje bijpaaltje kwam moest het plechtig beleden streven naar een leefbareUithof volgens uitbater Fred Bohms steeds weer wijken voorplanologische overwegingen.

Hoewel vanaf de start in 1985 duidelijk was dat devestigingsplaats van de Uithof Inn een tijdelijke zou zijn, kwam dediscussie over de toekomst van het café pas goed op gang toende universiteit het perceel tegenover het Van Unnikgebouw alslokatie koos voor een nieuw te bouwen bibliotheek. Volgens hetstedenbouwkundig plan voor De Uithof kwam de uiterste zuidgrens vande bibliotheek in het verlengde te liggen van de zuidelijke gevelvan Centrumgebouw Zuid. En dat betekende dus dat de Uithof Inn dievoor meer dan de helft binnen het bibliotheekkavel ligt, bij destart van de bouw zou moeten verdwijnen.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. In 1996 nam deuniversiteit het besluit om studentenwoningen in De Uithof tebouwen en het lag voor de hand dat in dat complex ook ruimte zouzijn voor een bruin café. Zowel woningbouwvereniging Bo-Ex alsBohms leken brood in die optie te zien, maar hoewel deonderhandelingen aanvankelijk redelijk verliepen, kwamen departijen uiteindelijk toch niet bij elkaar.

Gevolg was dat de toekomst van het bruine café opeens eenstukonzekerder werd. Bohms kreeg van de universiteit welverschillende aanbiedingen voor een alternatieve vestigingsplaats,maar die wees hij stuk voor stuk als ontoereikend van de hand.Zowel in de nieuwe bibliotheek als schuin tegenover het Educatoriumop de plek van de voormalige ABN Amro bank, kon wat de universiteitbetreft een café komen. Maar op beide plaatsen zou een nieuweUithof Inn maximaal tweehonderd vierkante meter kunnen krijgen, nogniet de helft van de huidige omvang.

Weliswaar bood het college van bestuur de mogelijkheid om aan deGenèvelaan een pand van twee verdiepingen neer te zetten metbeneden een café en boven een restaurant, maar Bohms zag eenscheiding tussen café- en restaurantgedeelte als eenwezenlijke aantasting van de typische Uithof Inn-sfeer en vreesdebovendien dat de exploitatie aanzienlijk duurder zou worden. Eenlaatste reddingsmogelijkheid leek nog de aanleg van een caféonder Centrumgebouw Zuid met een terras aan de Cambridgelaan. Maarhet faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen liet die uniekekans op profilering (het enige onderwijsgebouw met een ondergrondscafé) aan zich voorbij gaan en weigerde toestemming uit angstvoor zowel geluidsoverlast als aantasting van het serieuze imagovan de faculteit.

Leefbaarheid

Hoewel de advocaten van de twee partijen nog in gesprek zijn, ishet vrijwel zeker dat de Uithof Inn volgende week donderdagavondhaar deuren sluit. En dus rest de vraag hoe het zover heeft kunnenkomen dat een door alle betrokkenen gewenst doel, te weten 'meerleefbaarheid in De Uithof', nu in zijn tegendeel verkeert. Op dievraag geven de twee partijen een tegengesteld antwoord. Bohmsverwijt de universiteit dat zij nooit serieus heeft geprobeerd omhem een gelijkwaardig alternatief voor zijn huidige café aante bieden. "Ik heb sterk de indruk dat de universiteit ons willensen wetens heeft proberen weg te werken uit angst voor concurrentiemet het restaurant in het Educatorium. Behalve de twee genoemdeplekken zijn er toch nog wel meer mogelijkheden in De Uithof? Datkan niet vanwege het stedenbouwkundig plan, wordt er dan door hoofdhuisvesting Sikkema gezegd. Maar als ze ons hadden willen houden,hadden ze echt wel een plek voor ons gevonden."

"Onzin", vindt Kardux, die herhaalt dat het college van bestuurhoe eerder hoe liever een goed café in De Uithof ziet komen.Volgens de hoogste ambtenaar van de universiteit heeft het collegeoprecht geprobeerd deeigenaars van de Uithof Inn ter wille te zijn.Van angst voor concurrentie met het Educatorium is wat hem betreftgeen sprake. "Het gaat om restaurants met een duidelijkverschillende sfeer. Wij hebben totaal geen problemen met eenrestaurant zoals de Uithof Inn, ook niet als dat pal tegenover hetEducatorium zou staan. Vandaar ook ons aanbod om aan deGenèvelaan een gebouw van twee verdiepingen neer te zetten. Ikgeef zonder meer toe dat zoiets uit het oogpunt van exploitatie watminder aantrekkelijk is, maar het was wel degelijk een serieusaanbod. Bohms vraagt zich af of wij ons niet wat soepeler haddenkunnen opstellen. Wij vragen ons op onze beurt af of híj nietwat water bij de wijn had kunnen doen."

Maar dat was volgens Bohms onmogelijk gegeven het feit dat hetcollege van bestuur geen duimbreed af heeft willen wijken van hetdoor sommigen wel als heel rigide beschouwde stedenbouwkundig planvoor De Uithof. Kardux erkent dat dat plan een belangrijkehindernis heeft gevormd bij het vinden van een lokatie met eenvergelijkbaar oppervlak als dat van de huidige Uithof Inn. Hijnoemt de tegengestelde eisen van leefbaarheid en planologischezuiverheid een soort Scylla en Charibdis waartussendoor het voorhet college van bestuur lastig koersen is gebleken. Maar op devraag of de relatief bescheiden ruimte voor een café als deUithof Inn, bijvoorbeeld op de braak liggende driehoek aan deLeuvenlaan tegenover het Academisch Ziekenhuis, nu echt zo'ninbreuk zou hebben gemaakt op het stedenbouwkundig concept,reageert hij zeer beslist.

"Wij hebben dat plan laten opstellen. omdat wij eindelijk ietsvan De Uithof wilden maken. Eén aspect van dat plan is datrooilijnen en zichtlijnen in elkaars verlengde moeten liggen, eenander aspect is de clustervorming, waarin gedeelten van de Uithofbebouwd worden en andere delen groen blijven.

Die aanpak, waaraan ook de gemeente Utrecht trouwens zeer hecht,begint naar onze mening vruchten af te werpen en dan moet je nietal bij de eerste de beste gelegenheid door de knieën gaan.Natuurlijk willen wij de Uithof leefbaarder maken. Maar wij willenook vasthouden aan de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan.En het spijt me, maar dat betekent dat die driehoek aan deLeuvenlaan en andere onbebouwde plekken groen moeten blijven, hoegraag sommige mensen daar misschien ook een café hadden willenzien."

Erik Hardeman