Arme afgestudeerde mag aanvullende beurs houden

Body: 
Studenten die na hun afstuderen niet al te veelverdienen, hoeven hun aanvullende beurs niet terug te betalen. Bijdie uitspraak van de Tweede Kamer heeft minister Hermans zichuiteindelijk neergelegd.

De Tweede Kamer is deze week tot vlak voor de stemmingen beziggeweest met wijzigingen in de nieuwe studiefinancieringswet vanHermans. Met name de aanvullende beurs voor studenten met minderdraagkrachtige ouders bleef een twistpunt.

Een meerderheid van de Kamer vond dat trage studenten hunaanvullende beurs niet hoeven terug te betalen. De Kamer wilde zovoorkomen dat studenten met arme ouders zwaarder gestraft wordt dantrage studenten met rijke ouders. Die hebben immers geenaanvullende beurs en hoeven dus alleen hun basisbeurs terug tebetalen.

Minister Hermans verzette zich tot vorige week tegen dit idee.Studenten hebben dankzij zijn wet tien jaar de tijd om hun diplomate halen. Daarom vond hij vond het onnodig studenten die daarinniet slagen tegemoet te komen. Het geld dat daarvoor nodig is -veertig miljoen gulden per jaar - besteedt hij liever aan anderezaken.

Uiteindelijk slikte Hermans een afgelopen dinsdag geproduceerdvoorstel van de PvdA. Dat houdt in dat de schuld die door eenaanvullende beurs ontstaat, kwijtgescholden kan worden als deafgestudeerde te weinig verdient. Welke inkomensgrens daarbijprecies geldt, staat nog niet vast.

De Kamer bracht nog een aantal andere wijzigingen aan inHermans' wetsvoorstel. Zo mogen studenten straks extra bijverdienenzonder gekort te worden op hun beurs. De grens gaat van 15.000gulden naar 19.500 gulden. Dat bedrag stijgt voortaan mee met deinflatie.

Ook versoepelde de Kamer de leeftijdsgrens voor het krijgen vaneen studiebeurs. Hermans had die op dertig jaar gelegd. Daarnamocht een student van hem nog wel vier jaar lenen. Maar de Kamervond dat niet genoeg. Iedereen die voor zijn dertigste begint,krijgt nu vier jaar recht op beurs en daarna nog op een lening.

De studentenbonden zijn tevreden over de uitkomst van hetKamerdebat. "Het kan nog flexibeler, maar dit is een heleverbetering", zegt Kristian Valk van het ISO. En Fransien van terBeek van de LSVb merkt op: "Veel van onze wensen zijningewilligd."

HOP, HO