'Armoedebod' voor Letteren-bursalen

Body: 
De bursalen van Letteren zijn teleurgesteld over deregeling waarmee de faculteit de overgang naar een aio-stelsel wilregelen. Promovendi mogen van de faculteit aio worden, maar zullenongeacht het aantal bursaaljaren worden ingeschaald op de laagstetrede van het aio-stelsel. Voor de huidige generatieletterenbursalen zal het financieel niet aantrekkelijk zijn deoverstap te maken.

"Het is een armoedebod", erkent faculteitsdirecteur J.Middelberg. De armlastige letterenfaculteit koesterde tevergeefs dehoop dat het college van bestuur de kosten van een omzetting naarhet aio-stelsel overeenkomstig het aantal bursaaljaren voor zijnrekening zou nemen. Gezien de omstandigheden denkt Middelbergechter toch van een "fair voorstel" te kunnen spreken. In een briefdie alle bursalen vorige week ontvingen staat dat het uitgangspuntvan de faculteit is dat de aio's netto hetzelfde salaris ontvangtals het netto stipendium, daartoe worden door middel van toelagesop het aio-aanvangssalaris de brutobedragen gelijk getrokken.

In een brief aan het faculteitsbestuur spreekt het BeursPromovendi Overleg (BPO) zijn teleurstelling uit over de regeling.De beurspromovendi zeggen echter begrip te hebben voor de moeilijkefinanciƫle positie van de faculteit en stemmen derhalve tochin met het voorstel. Er wordt echter een voorbehoud gemaakt. Debursalen stellen dat de faculteit er in haar berekeningen vanuitgaat dat de promovendi maandelijks een bedrag voor socialeverzekeringspremies afdroegen. Volgens de bursalen gebeurt ditechter niet, omdat hun beurs niet berekend is op de afdracht vandergelijke premies. Als de promovendi beslissen aio te wordenzullen zij verplicht worden dergelijke premies af te dragen. Naarde mening van het BPO komt dit er op neer dat aio's zelf gaanbetalen voor hun werknemerschap. Zij eisen daarom een extra toeslagvan tweehonderd gulden bruto per maand. Directeur

Middelberg is echter resoluut. "Dit voert ons terug naar demoeizame discussie over de hoogte van het beursbedrag. En daarwensen we niet meer aan te tornen." Toch weet ook Middelberg dateen aantal bursalen geen gebruik zal maken van de regeling. "Erzitten grote verschillen in de nettobedragen die bursalen numaandelijks overhouden. Een ieder zal de afweging moeten maken ofhet werknemerschap opweegt tegen de directe financiƫlegevolgen van een overstap." Alleen bursalen die recent zijnbegonnen zullen werkelijk profiteren van het voorstel. Zij kunnenjaarlijks nog meegroeien met de aio-schalen.

XB